พิธีถวายผ้ากฐิน

การทอดกฐินเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับพุทธศาสนิกชนไทยมาช้านาน ตั้งแต่สมัยสุโขทัย การถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์นั้นจัดเป็นพระราชพิธีที่สําคัญ เรียกว่า กฐินหลวง ส่วนพระกฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิห้างร้าน และประชาชนทั่วไป นําไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จําพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร ปีละ 1 ครั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้สืบทอดประเพณีอันสําคัญยิ่ง โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน จำนวน 9 ครั้ง  เพื่อเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้ดํารงสืบไป

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ณ วัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ซึ่งมีการตั้งขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า และแห่ขบวนเข้าวัดพระแก้ว เวลา 09.00 น. องค์ผ้าพระกฐินพระราชทานถึงวัดพระแก้ว จากนั้นเวลา 09.45 น. เริ่มทำพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ เป็นประธานในพิธี เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา 12.00 น. เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 ต่อมาเมื่อ วันเสาร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นครั้งที่ 2 ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเวลา 09.00 น. ตั้งขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน และแห่ขบวนเข้าวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) เวลา 09.30 น. องค์ผ้าพระกฐินพระราชทานถึง วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) จากนั้นเวลา 10.00 น. เริ่มทำพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา 12.00 น. เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ในวันศุกร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ทำพิธีถวายผ้าพระกฐิน (ผ้าไตรพระราชทาน) เป็นครั้งที่ 3 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร เพื่อร่วมในงานถวายผ้ากฐิน ณ วัดศรีทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานสมโภชผ้ากฐิน (ผ้าไตรพระราชทาน) ประจำปี พ.ศ. 2551 เป็นครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร เพื่อร่วมในงานถวายผ้ากฐิน ณ วัดกาสา อำเภอ   แม่จัน จังหวัดเชียงราย

ในวันศุกร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ทำพิธีถวายผ้ากฐิน (ผ้าไตรพระราชทาน) เป็นครั้งที่ 5 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร เพื่อร่วมในงานถวายผ้ากฐิน ณ วัดสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานสมโภชและถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2553 เป็นครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ วัดภูมิพาราราม ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย โดยเริ่มเวลา 10.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนคณะศรัทธาวัดภูมิพาราราม พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี  10.30 น.ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อมาในเวลา 13.00 น. ได้ตั้งขบวนแห่องค์ และเคลื่อนขบวนไปยังอุโบสถวัดภูมิพาราราม (ดุริยางค์บรรเลงนำ) จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานประดิษฐานบนโต๊ะหมู่หน้าอุโบสถวัดภูมิพาราราม

และครั้งที่ 7 ในปี พ.ศ. 2558 ได้จัดพิธีสมโภชและถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดภูมิพาราราม ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย อีกครั้ง  ในวันศุกร์ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนคณะศรัทธาวัดภูมิพาราราม พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี และเริ่มประกอบพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และเวลา 12.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในเวลา 12.50 น. ได้ทำพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ซึ่ง  ผู้ร่วมพิธีตั้งขบวนแห่องค์กฐิน และเคลื่อนขบวนไปยังอุโบสถวัดภูมิพาราราม (ดุริยางค์บรรเลงนำ) จากนั้นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน อัญเชิญ  ผ้าไตรพระราชทานประดิษฐานบนโต๊ะหมู่หน้าอุโบสถวัดภูมิพาราราม

ต่อมาในครั้งที่ 8 ได้จัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงราย ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โดยพิธีการเริ่มในเวลา 12.50 น. ณ วัดศรีบุญเรือง ประธานในพิธี อธิการบดี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นประธานนำ ผ้ากฐินไปวางบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานยกผ้ากฐินขึ้นประคอง ว่านโม 3 จบ กล่าวคำถวายผ้ากฐิน วางผ้ากฐินบนพานแว่นฟ้าแล้วยกประเคนพระสงฆ์ พร้อมด้วยเทียนปาฏิโมกข์ จากนั้นพระสงฆ์อุปโลกน์และกรานกฐิน พระสงฆ์ครองผ้าไตร ประธานถวายเครื่องบริวารกฐินแด่พระภิกษุผู้ครองผ้ากฐิน ผู้เข้าร่วมพิธีถวายไทยธรรม รองอธิการบดี ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ ประกาศแจ้งยอดกฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ กราบลาพระประธาน กราบลาพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี โดยในการถวายผ้ากฐินครั้งนี้ได้มีการรวบรวมปัจจัยมาถวายสมทบ เพื่อการบูรณะและปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัดศรีบุญเรือง

ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2560 ทอดถวาย   ณ วัดป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  โดยมีการรวบรวมปัจจัยมาถวายเพื่อสมทบทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัดป่าซาง และการจัดพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน และได้ทอดถวายในวันศุกร์ที่ 20 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงราย และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม   โดยพิธีการเริ่มในเวลา 13.50 น. ณ อุโบสถวัดป่าซาง ประธานในพิธี อธิการบดี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นประธานนำผ้ากฐินไปวางบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานยกผ้ากฐินขึ้นประคอง ว่า นโม 3 จบ กล่าวคำถวายผ้ากฐิน วางผ้ากฐินบนพานแว่นฟ้าแล้วยกประเคนพระสงฆ์ พร้อมด้วยเทียนปาฏิโมกข์ จากนั้นพระสงฆ์อุปโลกน์และกรานกฐิน พระสงฆ์ครองผ้าไตร ประธานถวายเครื่องบริวารกฐินแด่พระภิกษุผู้ครองผ้ากฐิน ผู้เข้าร่วมพิธีถวายไทยธรรม รองอธิการบดี ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ ประกาศแจ้งยอดกฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ กราบลาพระประธาน กราบลาพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี