พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

19 - 20 ตุลาคม 2560

18:00 - 14:40 น.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2560 ทอดถวาย ณ วัดป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม  2560 ทั้งนี้มีการรวบรวมปัจจัยมาถวายเพื่อสมทบทุนการศาพระภิกษุ-สามเณร และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัดป่าซาง

วันพฤหัสบดีที 19 ตุลาคม 2560 มีการจัดพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงราย และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โดยพิธีทางศาสนาเริ่มในเวลา 18.00 น. ประธานในพิธี ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพิธีกรนำกล่าวอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ต่อมาเป็นการแสดงพระธรรมเทศนา “อานิสงส์กฐิน” 1 กัณฑ์ โดย เจ้าคณะอำเภอแม่จัน จากนั้นเป็นการถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ นำโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ และหลังเสร็จสิ้นพิธี พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยลำดับพิธีการ ดังนี้

18.00 น. ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ วัดป่าซาง ตําบลป่าซาง อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

18.30 น. พิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน

– ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– พิธีกรนําอาราธนาศีล

– ประธานสงฆ์ให้ศีล

– พิธีกรอาราธนาพระปริตร

– พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

– แสดงพระธรรมเทศนา “อานิสงส์กฐิน” 1 กัณฑ์

– ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

– พระสงฆ์อนุโมทนา /ประธานกรวดน้ํา เสร็จพิธี

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม  2560 ได้มีการจัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีพ.ศ. 2560 นำไปทอดถวาย ณ วัดป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงราย และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โดยพิธีการเริ่มในเวลา 13.50 น. ณ อุโบสถวัดป่าซาง ประธานในพิธี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นประธานนำผ้ากฐินไปวางบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานยกผ้ากฐินขึ้นประคอง ว่านโม 3 จบ กล่าวคำถวายผ้ากฐิน วางผ้ากฐินบนพานแว่นฟ้าแล้วยกประเคนพระสงฆ์ พร้อมด้วยเทียนปาฏิโมกข์ จากนั้นพระสงฆ์อปโลกน์และกรานกฐิน พระสงฆ์ครองผ้าไตร ประธานถวายเครื่องบริวารกฐินแด่พระภิกษุผู้ครองผ้ากฐิน ผู้เข้าร่วมพิธีถวายไทยธรรม รองอธิการบดีประกาศแจ้งยอดกฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ กราบลาพระประธาน กราบลาพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี โดยในการถวายผ้ากฐินครั้งนี้ได้มีการรวบรวมปัจจัยมาถวายสมทบการบูรณะและปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัดป่าซาง มียอดเงินถวาย จำนวน 791,565 บาท โดยมีลำดับพิธีการ ดังนี้

13.50 น. – ประธานในพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วถือผ้ากฐิน อุ้มประคอง ยืนตรง ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงมหาชัย ถวายคํานับ จากนั้นประธานเดินเข้าอุโบสถ

– ประธานนําผ้ากฐินไปวางบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2

– ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ 3 หน

– ประธานยกผ้ากฐินจากพานแว่นฟ้าขึ้นประคอง พนมมือหันหน้าไปทางพระประธาน ว่านะโม ๓ จบ หันหน้าไปทางพระสงฆ์ กล่าวคําถวายผ้ากฐิน

– ประธานวางผ้ากฐินบนพานแว่นฟ้า ยกพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 พร้อมด้วยเทียนปาฏิโมกข์ เสร็จแล้วเข้าไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ (ระหว่างที่ประธานประกอบพิธี ผู้ร่วมพิธียังคงยืนจนกว่าประธานจะเข้าไปนั่งยังที่จัดไว้)

– พระสงฆ์อปโลกน์และกรานกฐิน จากนั้นพระสงฆ์ผู้เป็นองค์ครองเข้าไปครองผ้าไตร เมื่อครองผ้าเสร็จแล้ว กลับเข้ามานั่งยังอาสนะที่เดิม

– ประธานถวายเครื่องบริวารกฐินแด่พระภิกษุผู้ครองผ้ากฐิน

– ผู้เข้าร่วมพิธีในอุโบสถ ถวายไทยธรรมแด่องค์ครอง คู่สวด และพระอันดับ

– รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศแจ้งยอดกฐิน

– พระสงฆ์อนุโมทนา /ประธานกรวดน้ํา

– ประธานกราบพระประธาน /กราบลาประธานสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2560:

  1. หนังสือเชิญร่วมพิธี
  2. กำหนดการพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน
  3. กำหนดการพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน 
  4. แบบตอบรับเข้าร่วมพิธี

ภาพกิจกรรม

 

ภาพพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 20 ตุลาคม 2560

 

ภาพถ่ายโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง