พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

21 - 22 พฤศจิกายน 2561

17:00 - 12:00 น.

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561 ทอดถวาย ณ วัดทรายมูล ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ในวันพฤหัสดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มีการจัดพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดทรายมูล ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม โดยมีลำดับพิธีการ ดังต่อไปนี้

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ วัดทรายมูล

18.00 น. ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ วัดทรายมูล ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

18.45 น. พิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

              – พิธีกรนําอาราธนาศีล

              – ประธานสงฆ์ให้ศีล

              – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

              – พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

              – แสดงพระธรรมเทศนา “อานิสงส์กฐิน” 1 กัณฑ์

              – ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแขกผู้มีเกียรติถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

              – พระสงฆ์อนุโมทนา /ประธานกรวดน้ำ เสร็จสิ้นพิธี

          ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการจัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีพ.ศ. 2561 นำไปทอดถวาย ณ วัดทรายมูล ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงราย และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โดยในการถวายผ้ากฐินครั้งนี้ได้มีการรวบรวมปัจจัยมาถวายสมทบการบูรณะและปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัดทรายมูล มียอดเงินถวาย จำนวน 965,381 บาท โดยมีลำดับพิธีการ ดังนี้

09.30 น. – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ประธานในพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วถือผ้าพระกฐิน อุ้มประคอง ยืนตรง ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงมหาชัย ถวายคํานับ จากนั้นประธานเดินเข้าอุโบสถ

              – ประธานนําผ้ากฐินไปวางบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2

              – ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ 3 หน

              – ประธานยกผ้ากฐินจากพานแว่นฟ้าขึ้นประคอง พนมมือหันหน้าไปทางพระประธาน ว่านะโม 3 จบ หันหน้าไป

              ทางพระสงฆ์ กล่าวคําถวายผ้ากฐิน

              – ประธานวางผ้ากฐินบนพานแว่นฟ้า ยกพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 พร้อมด้วยเทียนปาฏิโมกข์ เสร็จแล้วเข้าไปนั่ง

              เก้าอี้ที่จัดไว้

              – พระสงฆ์อปโลกน์และสวดกฐิน จากนั้นพระสงฆ์ผู้เป็นองค์ครองเข้าไปครองผ้าไตร เมื่อครองผ้าเสร็จแล้ว กลับเข้า

              มานั่งยังอาสนะที่เดิม

              – ประธานถวายเครื่องบริวารกฐินแด่พระภิกษุผู้ครองผ้ากฐิน

              – ผู้เข้าร่วมพิธีในอุโบสถ ถวายไทยธรรมแด่องค์ครอง คู่สวด และพระอันดับ

              – อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศแจ้งยอดกฐิน

              – พระสงฆ์อนุโมทนา /ประธานกรวดน้ำ

              – ประธานกราบพระประธาน /กราบลาประธานสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2561:

  1. หนังสือเชิญร่วมพิธี
  2. พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  3. แบบตอบรับเข้าร่วมพิธี

ภาพกิจกรรม

ภาพพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ภาพพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561