พิธีสมโภชและพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3 พฤศจิกายน 2557

09:00 - 15:00 น.

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีสมโภชและถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ทอดถวาย ณ วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

เวลา 09.00 น. – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และคณะศรัทธาวัดแม่ข้าวต้มท่าสุด พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี

เวลา 09.30น. – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                        – พิธีกรนำไหว้พระ และอาราธนาศีล

                        – ประธานสงฆ์ให้ศีล

                        – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

                        – พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภช

                        – พระอธิการสุคำ อาทิจฺโจ เจ้าอาวาสวัดแม่ข้าวต้มท่าสุดแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

                        – พิธีกรนำกล่าวถวายสังฆทาน

                        – ประธานฯ ถวายกัณฑ์เทศน์และไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์

                        – ผู้มาร่วมพิธี ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

                        – พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี

หลังจากนั้นเวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และเวลา 12.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด พร้อมกับชมการแสดงของคณะศรัทธาวัดแม่ข้าวต้มท่าสุด

ต่อมาในเวลา 13.00 น. ได้ตั้งขบวนแห่องค์กฐินรอบอุโบสถวัดแม่ข้าวต้ม จำนวน 3 รอบ และเข้าสู่อุโบสถ เพื่อทำพิธีถวายผ้ากฐิน ดังลำดับพิธีการต่อไปนี้

เวลา 13.25 น. – ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ 3 ครั้ง

                       – พิธีกรนำไหว้พระ และอาราธนาศีล

                       – ประธานสงฆ์ให้ศีล

                       – ประธานหยิบผ้าห่มพระประธานส่งให้เจ้าหน้าที่นำไปมอบให้แก่ไวยาวัจกร

                       – ประธานยกผ้ากฐินจากพานแว่นฟ้าขึ้นประคอง พนมมือหันหน้าไปทางพระประธาน ว่านะโม 3 จบ แล้วหันหน้าไปทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้ากฐิน

                       –  ประธานวางผ้ากฐินพระราชทานบนพานแว่นฟ้า และยกพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 พร้อมด้วยเทียนปาฏิโมกข์ เสร็จแล้วเข้าไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

                       – พระสงฆ์อปโลกน์กฐิน และสวดกฐิน

                       – พระสงฆ์ผู้เป็นองค์ครองเข้าไปครองผ้าไตร เมื่อครองผ้าเสร็จแล้ว กลับเข้ามานั่งยังอาสนะที่เดิม จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนากฐิน

                       – ประธานถวายเครื่องบริวารกฐินแก่องค์ครอง เริ่มตั้งแต่บาตร ย่าม และเครื่องมือโยธาเสร็จแล้วประธานและผู้เข้าร่วมพิธีในอุโบสถ ถวายเครื่องบริวารกฐินที่จัดเตรียมไว้

                       – ประธานฯ ผู้บริหาร และผู้มาร่วมพิธีถวายไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ พระคู่สวด และพระอันดับทุกรูป

                       –  ที่ปรึกษาอธิการบดี ประกาศแจ้งยอดเงินบริจาคในงานถวายผ้ากฐินสามัคคี

                       – พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557:

กำหนดการพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี

 


ภาพกิจกรรม

ภาพพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2557

 

ภาพพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557