พิธีสมโภชและถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีสมโภชและถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. นำโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และคณะศรัทธาวัดภูมิพาราราม ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี และเริ่มประกอบพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน ตามลำดับพิธีดังต่อไปนี้

เวลา 10.30น. – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                        – พิธีกรนำไหว้พระ และอาราธนาศีล

                        – ประธานสงฆ์ให้ศีล

                        – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

                        – พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

                        – พิธีกรนำกล่าวถวายสังฆทาน

                        – ประธานฯ และผู้มาร่วมพิธี ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

                        – พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี

หลังจากนั้นเวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ศาลาเจ้าแม่กวนอิม วัดภูมิพาราราม และเวลา 12.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ บริเวณศาลาเจ้าแม่กวนอิม วัดภูมิพาราราม

ต่อมาในเวลา 12.50 น. ได้ทำพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน โดยตั้งขบวนแห่องค์กฐิน และเคลื่อนขบวนไปยังอุโบสถวัดภูมิพาราราม (ดุริยางค์บรรเลงนำ) จากนั้นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานประดิษฐานบนโต๊ะหมู่หน้าอุโบสถวัดภูมิพาราราม

เวลา 13.05 น. – ประธานในพิธี ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีหน้าอุโบสถ แล้วถือผ้ากฐินพระราชทานขึ้นประคอง และถวายความเคารพ (วงปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาชัย) จากนั้นประธานเดินเข้าอุโบสถ

                         – ประธานเข้าสู่อุโบสถและนำผ้ากฐินพระราชทานไปวางบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์ รูปที่ 2

                         – ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ 3 ครั้ง

                         – ประธานยกผ้ากฐินพระราชทานจากพานแว่นฟ้าขึ้นประคอง พนมมือหันหน้าไปทางพระประธาน ว่านะโม 3 จบ แล้วหันหน้าไปทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้ากฐิน

                         –  ประธานวางผ้ากฐินพระราชทานบนพานแว่นฟ้า และยกพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 พร้อมด้วยเทียนปาฏิโมกข์ เสร็จแล้วเข้าไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

                         – พระสงฆ์อปโลกน์กฐิน และกรานกฐิน

                         – พระสงฆ์ผู้เป็นองค์ครองเข้าไปครองผ้าไตร เมื่อครองผ้าเสร็จแล้ว กลับเข้ามานั่งยัง อาสนะที่เดิม จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนากฐิน

                         – ประธานถวายเครื่องบริวารกฐินแก่องค์ครอง เริ่มตั้งแต่บาตร ตาลปัตร และย่ามเสร็จแล้วประธานและผู้เข้าร่วมพิธีในอุโบสถ ถวายเครื่องบริวารกฐินที่จัดเตรียมไว้

                         – ประธานฯ ผู้บริหาร และผู้มาร่วมพิธีถวายไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ พระคู่สวด และพระอันดับทุกรูป

                         –  รองอธิการบดี ประกาศแจ้งยอดเงินบริจาคในงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน

                         – พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558:

  1. กำหนดการพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน
  2. แผ่นพับ

 


ภาพกิจกรรม

ภาพพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558

 

ภาพพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558