พิธีเปิดหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

28 มกราคม 2559


Notice: Undefined index: thumb in /var/www/html/new/wp-content/plugins/envira-gallery-lite/includes/global/shortcode.php on line 322

Notice: Undefined index: thumb in /var/www/html/new/wp-content/plugins/envira-gallery-lite/includes/global/shortcode.php on line 389

Notice: Undefined index: thumb in /var/www/html/new/wp-content/plugins/envira-gallery-lite/includes/global/shortcode.php on line 322

Notice: Undefined index: thumb in /var/www/html/new/wp-content/plugins/envira-gallery-lite/includes/global/shortcode.php on line 389

Notice: Undefined index: thumb in /var/www/html/new/wp-content/plugins/envira-gallery-lite/includes/global/shortcode.php on line 322

Notice: Undefined index: thumb in /var/www/html/new/wp-content/plugins/envira-gallery-lite/includes/global/shortcode.php on line 389

Notice: Undefined index: thumb in /var/www/html/new/wp-content/plugins/envira-gallery-lite/includes/global/shortcode.php on line 322

Notice: Undefined index: thumb in /var/www/html/new/wp-content/plugins/envira-gallery-lite/includes/global/shortcode.php on line 389

ประวัติความเป็นมา

                    หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในการที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ และให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นแหล่งสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” ต่อไป

                   หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นแหล่งรวมคลังจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย และแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในระยะ 10 ปีแรกเริ่ม โดยนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดเหตุการณ์อันน่าประทับใจ บอกเล่าถึงบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัย แสดงนิทรรศการพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระเมตตาแก่มหาวิทยาลัย นำเสนอพัฒนาการ ความก้าวหน้าทางด้านกายภาพ และด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกียรติประวัติและสืบสานความภูมิใจ เผยแพร่เป็นเกียรติภูมิ ความภาคภูมิใจ ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา บุคลากรชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างหอประวัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  1. เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อแสดงความก้าวหน้าทางด้านศักยภาพ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อรวบรวม อนุรักษ์ และเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุของมวิทยาลัย

 

การดำเนินงาน

                   พิธีเปิดหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ หอประวัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ) เป็นประธานในพิธี ท่านรองอธิการบดี (ดร.พรรณรวี พรหมนารท) เป็นผู้กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนประชาสัมพันธ์ (นางสาวอัจฉรา ทรงวิรัตน์) เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ร่วมพิธีทั้งสิ้น 130 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 11 คน บุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวน 101 คน นักศึกษา จำนวน 15 คน และบุคคลภายนอก จำนวน 3 คน โดยมีการลำดับกิจกรรม ดังนี้

เวลา 13.45 น. แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนร่วมงาน พร้อมรับเอกสารแผ่นพับแนะนำหอประวัติฯ โดยมีผู้ดำเนินรายการ (นางสาวอัจฉรา ทรงวิรัตน์) กล่าวต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับหอประวัติฯ เชิญชวนให้ผู้ร่วมงานทดลองใช้ “MFU Archive eBook” บนเครื่องทัชสกรีน และกล่าวถึงความสำคัญของงานจดหมายเหตุ (มีการเปิดเพลงมหาวิทยาลัย และเปิดวิดีโอแสดงภาพในหัวข้อ “ภาพเก่า เล่าเรื่อง”)

เวลา 14.00 น. ผู้ดำเนินรายการพิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างเป็นทางการ จากนั้น ท่านรองอธิการบดี (ดร.พรรณรวี พรหมนารท) กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดตั้งหอประวัติ และกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ)

เวลา 14.10 น. ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

เวลา 14.15 น. ประธานในพิธีตัดริบบิ้นเพื่อเปิดหอประวัติฯ อย่างเป็นทางการ และถ่ายภาพร่วมกันกับผู้บริหารเป็นที่ระลึก บริเวณหน้าหอประวัติ

เวลา 14.20 น. ประธานในพิธี และผู้บริหาร ลงนามในสมุดเยี่ยมชม และเดินชมหอประวัติฯ โดยมีรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการสื่อสาร (นางดาวนภา สุยะนนท์) เป็นผู้นำชม

 


เอกสารลายลักษณ์ที่สำคัญในการดำเนินงาน

  1. แผ่นพับ (หอประวัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
  2. คำกล่าวรายงาน (รองอธิการบดี ดร.พรรณรวี พรหมนารท)
  3. คำกล่าวเปิดงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ)

ภาพบรรยากาศ