พิธีเปิดหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

28 มกราคม 2559

ประวัติความเป็นมา

                    หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในการที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ และให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นแหล่งสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” ต่อไป

                   หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นแหล่งรวมคลังจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย และแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในระยะ 10 ปีแรกเริ่ม โดยนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดเหตุการณ์อันน่าประทับใจ บอกเล่าถึงบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัย แสดงนิทรรศการพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระเมตตาแก่มหาวิทยาลัย นำเสนอพัฒนาการ ความก้าวหน้าทางด้านกายภาพ และด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกียรติประวัติและสืบสานความภูมิใจ เผยแพร่เป็นเกียรติภูมิ ความภาคภูมิใจ ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา บุคลากรชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างหอประวัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  1. เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อแสดงความก้าวหน้าทางด้านศักยภาพ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อรวบรวม อนุรักษ์ และเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุของมวิทยาลัย

 

พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ

                   แบ่งเป็นห้องต่างๆ  6 ห้อง มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 486  ตารางเมตร ดำเนินงานออกแบบและจัดสร้างโดยบริษัทจี สแควร์ จำกัด ใช้งบประมาณการจัดสร้าง 2,600,000 ( สองล้านหกแสนบาทถ้วน)  เริ่มการก่อสร้างเมื่อ ปี 2554 ตามสัญญาจ้างที่ 016/2554 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553   แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม ปี 2558

               1. ห้องสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

                   นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาและความหมายของสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย

ตราสัญลักษณ์ ประจำมหาวิทยาลัยพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    พระเจ้าล้านทอง

เฉลิมพระเกียรติฯ และ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสที่ทรงพระเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยและดอกไม้ประจำ

มหาวิทยาลัย

              2. ห้องประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                  นำเสนอปฐมบทการก่อกำเนิดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในระยะ 10 ปีแรก  และเหตุการณ์

ประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจ บุคคลสำคัญในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย การพัฒนาการด้านกายภาพอัน

เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น ความเจริญก้าวหน้าอันมีแบบฉบับของตนเองในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ยัง

บอกเล่าถึงพิธีเปิดการศึกษาครั้งแรก พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัย พิธีเปิดมหาวิทยาลัย พิธีเปิด

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอันเป็นวันสำคัญสูงสุดในชีวิตของบัณฑิต

แม่ฟ้าหลวง

             3. ห้องอธิการบดีผู้ก่อตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                  นำเสนอประวัติกอธิการบดีผู้ก่อตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยคนแรก คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มี

บทบาทสำคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เจริยเติบโตมาตามลำดับ ตลอด

จนประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญในระยะแรกของการบุกเบิกและเตรียมการเพื่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัย รวมถึง

พัฒนาการในระยะ 10 ปีแรกของการก่อตั้ง

            4. ห้องพระราชวงศ์จักรีกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                 นำเสนอพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชกรณียกิจของ

พระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543  –

พ.ศ. 2551

            5. ห้องกลุ่มอาคารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                 จัดแสดงแบบจำลองและแบบแปลนการก่อสร้างกลุ่มอาคารต่างๆ อาทิ อาคารสำนักงานอธิการบดี

อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72  พรรษาบรมราชินีนาถ อาคารสำนักวิชา อาคารหอพักนักศึกษา อาคารศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศึกษา และส่วนหน้าหรืออาคารชั่วคราว ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแรกเริ่มของมหาวิทยาลัย

            6. ห้องเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                 จัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย อาทิ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แผนแม่บทฉบับแรกของมหาวิทยาลัย และ เอกสารการดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยตั้งแต่แรกเริ่ม 

(พุทธศักราช 2539 – 2541)  และเอกสารหนังสือที่ระลึกในวาระครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย  สูจิบัตร

และหนังสือที่ระลึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและพิธีการสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การดำเนินงาน

                   พิธีเปิดหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ หอประวัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ) เป็นประธานในพิธี ท่านรองอธิการบดี (ดร.พรรณรวี พรหมนารท) เป็นผู้กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนประชาสัมพันธ์ (นางสาวอัจฉรา ทรงวิรัตน์) เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ร่วมพิธีทั้งสิ้น 130 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 11 คน บุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวน 101 คน นักศึกษา จำนวน 15 คน และบุคคลภายนอก จำนวน 3 คน โดยมีการลำดับกิจกรรม ดังนี้

เวลา 13.45 น. แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนร่วมงาน พร้อมรับเอกสารแผ่นพับแนะนำหอประวัติฯ โดยมีผู้ดำเนินรายการ (นางสาวอัจฉรา ทรงวิรัตน์) กล่าวต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับหอประวัติฯ เชิญชวนให้ผู้ร่วมงานทดลองใช้ “MFU Archive eBook” บนเครื่องทัชสกรีน และกล่าวถึงความสำคัญของงานจดหมายเหตุ (มีการเปิดเพลงมหาวิทยาลัย และเปิดวิดีโอแสดงภาพในหัวข้อ “ภาพเก่า เล่าเรื่อง”)

เวลา 14.00 น. ผู้ดำเนินรายการพิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างเป็นทางการ จากนั้น ท่านรองอธิการบดี (ดร.พรรณรวี พรหมนารท) กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดตั้งหอประวัติ และกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ)

เวลา 14.10 น. ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

เวลา 14.15 น. ประธานในพิธีตัดริบบิ้นเพื่อเปิดหอประวัติฯ อย่างเป็นทางการ และถ่ายภาพร่วมกันกับผู้บริหารเป็นที่ระลึก บริเวณหน้าหอประวัติ

เวลา 14.20 น. ประธานในพิธี และผู้บริหาร ลงนามในสมุดเยี่ยมชม และเดินชมหอประวัติฯ โดยมีรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการสื่อสาร (นางดาวนภา สุยะนนท์) เป็นผู้นำชม

 


เอกสารลายลักษณ์ที่สำคัญในการดำเนินงาน

  1. แผ่นพับ (หอประวัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
  2. คำกล่าวรายงาน (รองอธิการบดี ดร.พรรณรวี พรหมนารท)
  3. คำกล่าวเปิดงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ)
  4. รายนามคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างงานปรับปรุงหอจดหมายเหตุ


ภาพบรรยากาศ