พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3 - 4 พฤศจิกายน 2559

17:00 - 15:00 น.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2559 ทอดถวาย ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 และในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 มีการจัดพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ในเวลา 17.00 น. ผู้เข้าพิธีรับประทานอาหารร่วมกันโดยมีโรงทานจากคณะศรัทธาวัดศรีทรายมูลร่วมทำโรงทานในงาน และพิธีทางศาสนาเริ่มในเวลา 18.30 น. ประธานในพิธี รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพิธีกรนำกล่าวอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ต่อมาเป็นการแสดงพระธรรมเทศนา “อานิสงส์กฐิน” 1 กัณฑ์ จากนั้นเป็นการถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ นำโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี โดยมีลำดับพิธีการ ดังต่อไปนี้

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ วัดศรีบุญเรือง

18.00 น. ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

18.30 น. พิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน

– ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– พิธีกรนําอาราธนาศีล

– ประธานสงฆ์ให้ศีล

– พิธีกรอาราธนาพระปริตร

– พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

– แสดงพระธรรมเทศนา “อานิสงส์กฐิน” ๑ กัณฑ์

– ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

– พระสงฆ์อนุโมทนา /ประธานกรวดน้ํา เสร็จสิ้นพิธี

ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ได้มีการจัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีพ.ศ. 2559 นำไปทอดถวาย ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงราย และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โดยพิธีการเริ่มในเวลา 12.50 น. ณ วัดศรีบุญเรือง ประธานในพิธี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นประธานนำผ้ากฐินไปวางบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานยกผ้ากฐินขึ้นประคอง ว่านโม 3 จบ กล่าวคำถวายผ้ากฐิน วางผ้ากฐินบนพานแว่นฟ้าแล้วยกประเคนพระสงฆ์ พร้อมด้วยเทียนปาฏิโมกข์ จากนั้นพระสงฆ์อปโลกน์และกรานกฐิน พระสงฆ์ครองผ้าไตร ประธานถวายเครื่องบริวารกฐินแด่พระภิกษุผู้ครองผ้ากฐิน ผู้เข้าร่วมพิธีถวายไทยธรรม รองอธิการบดีประกาศแจ้งยอดกฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ กราบลาพระประธาน กราบลาพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี โดยในการถวายผ้ากฐินครั้งนี้ได้มีการรวบรวมปัจจัยมาถวายสมทบการบูรณะและปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัดศรีทรายมูล มียอดเงินถวาย จำนวน 770,374 บาท โดยมีลำดับพิธีการ ดังนี้

13.50 น. – ประธานในพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วถือผ้ากฐิน อุ้มประคอง ยืนตรง ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงมหาชัย ถวายคํานับ จากนั้นประธานเดินเข้าอุโบสถ

– ประธานนําผ้ากฐินไปวางบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2

– ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ 3 หน

– ประธานยกผ้ากฐินจากพานแว่นฟ้าขึ้นประคอง พนมมือหันหน้าไปทางพระประธาน ว่านะโม 3 จบ หันหน้าไปทางพระสงฆ์ กล่าวคําถวายผ้ากฐิน

– ประธานวางผ้ากฐินบนพานแว่นฟ้า ยกพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 พร้อมด้วยเทียนปาฏิโมกข์ เสร็จแล้วเข้าไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

– พระสงฆ์อปโลกน์และกรานกฐิน จากนั้นพระสงฆ์ผู้เป็นองค์ครองเข้าไปครองผ้าไตร เมื่อครองผ้าเสร็จแล้ว กลับเข้ามานั่งยังอาสนะที่เดิม

– ประธานถวายเครื่องบริวารกฐินแด่พระภิกษุผู้ครองผ้ากฐิน

– ผู้เข้าร่วมพิธีในอุโบสถ ถวายไทยธรรมแด่องค์ครอง คู่สวด และพระอันดับ

– รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศแจ้งยอดกฐิน

– พระสงฆ์อนุโมทนา /ประธานกรวดน้ํา

– ประธานกราบพระประธาน /กราบลาประธานสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2559:

กำหนดการพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน

แผ่นพับ

 


ภาพกิจกรรม

ภาพพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2559 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559

 

 

ภาพพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2559 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559