พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

18 - 19 พฤศจิกายน 2564

17:30 - 11:00 น.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2564 ทอดถวาย ณ วัดสักกวัน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มีการจัดพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดสักกวัน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม โดยมีลำดับพิธีการ ดังต่อไปนี้

17.30 น. – ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ วัดสักกวัน

18.00 น. พิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน

             – อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/ถวายความเคารพ

พระฉายาลักษณ์

             – พิธีกรนําอาราธนาศีล

             – ประธานสงฆ์ให้ศีล

             – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

             – พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

             – ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

             – พระสงฆ์อนุโมทนา

             – ประธานกรวดน้ำ

             – พระเถระประพรมน้ำพระพุทธมนต์

             – ประธานกราบลาพระประธาน/ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์

             – เสร็จสิ้นพิธี

18.30 น. – รับประทานอาหาร

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2564 นำไปทอดถวาย ณ วัดสักกวัน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงราย และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โดยในการถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้ได้มีการรวบรวมปัจจัยมาถวายสมทบการบูรณะและปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัดวัดสักกวัน มียอดเงินถวาย จำนวน 909,283 บาท โดยมีลำดับพิธีการ ดังนี้

09.00 น. – ขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมกัน ณ ปั๊มคาลเท็กซ์ ริมกก

09.30 น. – เคลื่อนขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานไปยังวัดสักกวัน

             – อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดี อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานวางไว้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

09.45 น. – ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อม ณ อุโบสถวัดสักกวัน ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

10.00 น. – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ประธานในพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/เปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ แล้วถือผ้าพระกฐิน

พระราชทานอุ้มประคอง ยืนตรง ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นประธานเดินเข้าอุโบสถ

             – ประธานนําผ้าพระกฐินไปวางบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2

             – ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ 3 หน

             – ประธานหยิบผ้าห่มประธานมอบแก่เจ้าหน้าที่

             – ประธานยกผ้าพระกฐินจากพานแว่นฟ้าขึ้นประคอง พนมมือหันหน้าไปทางพระประธาน ว่านะโม 3 จบ

หันหน้าไปทางพระสงฆ์ กล่าวคําถวายผ้าพระกฐิน

             – ประธานวางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า ยกพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 (ทั้งพาน)พร้อมด้วยเทียน

ปาฏิโมกข์ เสร็จแล้วเข้าไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

            (ระหว่างที่ประธานประกอบพิธี ผู้ร่วมพิธียังคงยืนจนกว่าประธานจะกลับไปนั่งที่เดิม)

             – พระสงฆ์อปโลกน์และสวดกฐิน จากนั้นพระสงฆ์ผู้เป็นองค์ครองเข้าไปครองผ้าไตร เมื่อครองผ้าเสร็จแล้ว

กลับเข้ามานั่งยังอาสนะที่เดิม

             – ประธานถวายเครื่องบริวารกฐินแด่พระภิกษุผู้ครองผ้าพระกฐิน

             – หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธี ถวายไทยธรรม

             – อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศแจ้งยอดกฐิน

             – ประธานถวายยอดกฐิน

             – พระสงฆ์อนุโมทนา/ประธานกรวดน้ำ

             – ประธานกราบพระประธาน/กราบลาประธานสงฆ์ รับของที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี

11.00 น. – รับประทานอาหาร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564:

กำหนดการพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

หมายรับสั่ง

แผ่นพับ

 


ภาพกิจกรรม

ภาพพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564

ภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564