พิธีทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานสมโภชผ้ากฐิน (ผ้าไตรพระราชทาน) ประจำปี พ.ศ. 2552 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552

เวลา 15.00 น. – ได้แต่งดาองค์กฐินและเตรียมความพร้อม ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดสันทราย ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เวลา 17.00 น. – ร่วมรับประธานอาหารเย็น ณ วัดสันทราย ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เวลา 18.15 น. – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และคณะศรัทธาวัดสันทราย พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี

เวลา 18.30น. – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                        – พิธีกรนำไหว้พระ และอาราธนาศีล

                        – ประธานสงฆ์ให้ศีล

                        – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

                        – พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภช

                        – พระอธิการเจริญ ภทฺทปญโญ เจ้าอาวาสวัดสันทราย แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

                        – พิธีกรนำกล่าวถวายสังฆทาน

                        – ประธานฯ ถวายกัณฑ์เทศน์และไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์

                        – ผู้มาร่วมพิธี ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

                        – พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี

หลังจากนั้นมีมหรสพสมโภช บนเวทีบริเวณลานวัดสันทราย โดยการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการแสดงจากคณะศรัทธาวัดสันทราย

ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ทำพิธีถวายผ้ากฐิน (ผ้าไตรพระราชทาน) ประจำปี พ.ศ. 2552 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร เพื่อร่วมในงานถวายผ้ากฐิน ณ วัดสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เวลา 11.30 น. – รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เวลา 12.30 น. – ตั้งขบวนแห่องค์กฐิน ณ ทางเข้าหมู่บ้านสันทราย และเคลื่อนขบวนไปยังวัดสันทราย (ดุริยางค์บรรเลงนำ) จากนั้นผู้แทนมหาวิทยาลัยอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานประดิษฐานบนโต๊ะหมู่หน้าอุโบสถวัดสันทราย

เวลา 13.30 น. – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธี ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์หน้าอุโบสถ แล้วถือผ้าไตรพระราชทาน และถวายความเคารพ (วงปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาชัย) จากนั้นประธานเดินเข้าอุโบสถ

                        – ประธานเข้าสู่อุโบสถและนำผ้าไตรพระราชทานไปวางบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์ รูปที่ 2

                        – ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ 3 หน

                        – ประธานหยิบผ้าห่มพระประธานส่งให้เจ้าหน้าที่นำไปมอบให้แก่ไวยาวัจกร

                        – ประธานยกผ้าไตรพระราชทานจากพานแว่นฟ้าขึ้นประคอง พนมมือหันหน้าไปทางพระประธาน ว่านะโม 3 จบ แล้วหันหน้าไปทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้ากฐิน

                        – ประธานวางผ้าไตรพระราชทานบนพานแว่นฟ้า และยกพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 พร้อมด้วยเทียนปาฏิโมกข์ เสร็จแล้วเข้าไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

                        – พระสงฆ์อปโลกน์กฐิน และสวดกฐิน

                        – พระสงฆ์ผู้เป็นองค์ครองเข้าไปครองผ้าไตร เมื่อครองผ้าเสร็จแล้ว กลับเข้ามานั่งยังอาสนะที่เดิม จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนากฐิน

                        – ประธานถวายเครื่องบริวารกฐินแก่องค์ครอง เริ่มตั้งแต่บาตร ตาลปัตร และย่าม เสร็จแล้วประธานและผู้เข้าร่วมพิธีในอุโบสถ ถวายเครื่องบริวารกฐินที่จัดเตรียมไว้

                        – ประธานฯ ผู้บริหาร และผู้มาร่วมพิธีถวายไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ พระคู่สวด และพระอันดับทุกรูป

                        – รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศแจ้งยอดเงินบริจาคในงานถวายผ้ากฐิน (ผ้าไตรพระราชทาน)

                        – พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2552:

  1. กำหนดการพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้ากฐิน (ผ้าไตรพระราชทาน)

 

ภาพพิธีสมโภชผ้ากฐิน (ผ้าไตรพระราชทาน) ประจำปี พ.ศ. 2552

 

ภาพพิธีถวายผ้ากฐิน (ผ้าไตรพระราชทาน) ประจำปี พ.ศ. 2552