วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 19 ปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 19 ปี ขึ้นสองวันคือวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 และในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 โดยในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ได้มีการจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม รีสอร์ท โดยมีลำดับพิธีดังต่อไปนี้

18.00 น. – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม รีสอร์ท

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวความเป็นมา

              – การแสดงดนตรี (ขับร้องประสานเสียง) โดยวง MFU Band

              – รับประทานอาหาร

              – วง MFU Band บรรเลง

              – รับชมวีดิทัศน์ชุด 19 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ณ บริเวณลานดาว พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ ต่อจากนั้นได้ทำพิธีทางศาสนา กิจกรรมรายงานประชาชน พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2559 และพิธีมอบทุนการศึกษา ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

07.00 น. – พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ณ ลานดาว

              * เวลา 06.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ โถงอาคารเรียนรวม 1

              – ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ลานดาว

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

              – พิธีกรนำอาราธนาศีล

              – ประธานสงฆ์ให้ศีล

              – พระสงฆ์เจริญชยสิทธิคาถา (พาหุง)

              – นายกสภามหาวิทยาลัยถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

              – พระสงฆ์อนุโมทนา

              – พระสงฆ์จำนวน 160 รูป ออกรับบิณฑบาต (แบ่งออกเป็น 8 สาย) / เป็นอันเสร็จพิธี

08.30 น. – พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ

              – นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาพร้อมกัน

ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

              – ขบวนแห่เครื่องสักการะเข้าสู่บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ

              – ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย / ถวายความเคารพ

              – อธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ถวายเครื่องสักการะ / เป็นอันเสร็จพิธี

09.30 น. – พิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า

              – ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

              – ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

              – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

              – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

              – พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

              – นายกสภาฯ อธิการบดี และผู้บริหารถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ / พระสงฆ์อนุโมทนา

10.15 น. – กิจกรรมรายงานประชาชน

              – วีดิทัศน์ชุด 19 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายงานพัฒนาการ

และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

11.15 น. – พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นประจำสำนักวิชา

              – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงาน

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยมอบใบประกาศเกียรติคุณ

              – พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

              – ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศคุณูปการ

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยมอบโล่ของมหาวิทยาลัย

              – พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น

              – ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงาน

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยมอบใบประกาศเกียรติคุณ

              – พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

              – ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงาน

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยมอบใบประกาศเกียรติคุณ

              – พิธีมอบทุนการศึกษา

              – ดร.พนม วิญญายอง ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา กล่าวรายงาน

              – นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้มีเกียรติ มอบทุนการศึกษา

12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารพลตำรวจเอก เภา สารสิน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 19 ปี ประจำปี พ.ศ. 2560:

สูจิบัตร19 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บัตรเชิญงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2560

พิธีมอบทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560

รายงานประชาชน19 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


 

ภาพกิจกรรม

ภาพงานเลี้ยงรับรองวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 19 ปี ประจำปี พ.ศ. 2560

ภาพงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 19 ปี ประจำปี พ.ศ. 2560