วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 19 ปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 19 ปี ขึ้นสองวันคือวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 และในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 โดยในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ได้มีการจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม รีสอร์ท โดยมีลำดับพิธีดังต่อไปนี้

18.00 น. – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม รีสอร์ท

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวความเป็นมา

              – การแสดงดนตรี (ขับร้องประสานเสียง) โดยวง MFU Band

              – รับประทานอาหาร

              – วง MFU Band บรรเลง

              – รับชมวีดิทัศน์ชุด 19 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ณ บริเวณลานดาว พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ ต่อจากนั้นได้ทำพิธีทางศาสนา กิจกรรมรายงานประชาชน พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2559 และพิธีมอบทุนการศึกษา ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

07.00 น. – พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ณ ลานดาว

              * เวลา 06.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ โถงอาคารเรียนรวม 1

              – ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ลานดาว

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

              – พิธีกรนำอาราธนาศีล

              – ประธานสงฆ์ให้ศีล

              – พระสงฆ์เจริญชยสิทธิคาถา (พาหุง)

              – นายกสภามหาวิทยาลัยถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

              – พระสงฆ์อนุโมทนา

              – พระสงฆ์จำนวน 160 รูป ออกรับบิณฑบาต (แบ่งออกเป็น 8 สาย) / เป็นอันเสร็จพิธี

08.30 น. – พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ

              – นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาพร้อมกัน

ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

              – ขบวนแห่เครื่องสักการะเข้าสู่บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ

              – ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย / ถวายความเคารพ

              – อธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ถวายเครื่องสักการะ / เป็นอันเสร็จพิธี

09.30 น. – พิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า

              – ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

              – ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

              – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

              – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

              – พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

              – นายกสภาฯ อธิการบดี และผู้บริหารถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ / พระสงฆ์อนุโมทนา

10.15 น. – กิจกรรมรายงานประชาชน

              – วีดิทัศน์ชุด 19 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายงานพัฒนาการ

และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

11.15 น. – พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นประจำสำนักวิชา

              – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงาน

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยมอบใบประกาศเกียรติคุณ

              – พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

              – ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศคุณูปการ

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยมอบโล่ของมหาวิทยาลัย

              – พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น

              – ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงาน

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยมอบใบประกาศเกียรติคุณ

              – พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

              – ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงาน

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยมอบใบประกาศเกียรติคุณ

              – พิธีมอบทุนการศึกษา

              – ดร.พนม วิญญายอง ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา กล่าวรายงาน

              – นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้มีเกียรติ มอบทุนการศึกษา

12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารพลตำรวจเอก เภา สารสิน

 

เอกสารจดหมายเหตุ วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 19 ปี ประจำปี พ.ศ. 2560:

สูจิบัตร

บัตรเชิญ

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

พิธีมอบทุน

รายงานประชาชน


 

ภาพกิจกรรม

ภาพงานเลี้ยงรับรองวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 19 ปี ประจำปี พ.ศ. 2560

ภาพงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 19 ปี ประจำปี พ.ศ. 2560