วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 18 ปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 18 ปี ขึ้นสองวันคือวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 และในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 โดยในวันพุธที่ 24 กันยายน 2559 ได้มีการจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square โดยมีลำดับการดังต่อไปนี้

18.00 น. – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square

18.30 น.  – เริ่มงานเลี้ยงรับรอง

              – การแสดงดนตรีเปิดงาน (ขับร้องเสียงประสาน) โดยวง MFU Band

              – รับประทานอาหาร

              – วง MFU Band บรรเลง

              – รับชมวีดิทัศน์ชุด 18 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวขอบคุณ

20.30 น.  – เสร็จสิ้นงานเลี้ยงรับรอง

ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ณ บริเวณลานดาว พิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ ต่อจากนั้นได้ทำพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2559 พิธีมอบทุนการศึกษา และกิจกรรมรายงานประชาชน ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) โดยมีลำดับพิธีดังต่อไปนี้

07.00 น. – พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ณ ลานดาว

              * เวลา 06.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ โถงอาคารเรียนรวม 1

              – ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ลานดาว

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

              – พิธีกรนำอาราธนาศีล

              – ประธานสงฆ์ให้ศีล

              – พระสงฆ์เจริญชยสิทธิคาถา (พาหุง)

              – นายกสภามหาวิทยาลัยถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

              – พระสงฆ์อนุโมทนา

              – พระสงฆ์จำนวน 160 รูป ออกรับบิณฑบาต (แบ่งออกเป็น 8 สาย) / เสร็จพิธี

08.30 น. – พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หอประชุมสมเด็จย่า

              – นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

              – ขบวนแห่เครื่องสักการะเข้าสู่หอประชุมสมเด็จย่า

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ

              – ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย / ถวายความเคารพ

              – อธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ถวายเครื่องสักการะ / เป็นอันเสร็จพิธี

09.00 น. – พิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า

              – ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

              – ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

              – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

              – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

              – พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

            พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2559

              – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงาน

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบใบประกาศเกียรติคุณ

ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

              – ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ / พระสงฆ์อนุโมทนา (พระสงฆ์เดินทางกลับ)

10.00 น. – กิจกรรมรายงานประชาชน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

              – วีดิทัศน์ชุด 18 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรายงานพัฒนาการ / ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง

10.30 น. – ปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับประเทศไทย 4.0” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11.30 น. – พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

              – ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา กล่าวรายงาน

              – นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้มีเกียรติ มอบทุนการศึกษา

12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารพลตำรวจเอก เภา สารสิน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 18 ปี ประจำปี พ.ศ. 2559:

สูจิบัตร 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2559

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2559


 

ภาพกิจกรรม

ภาพงานเลี้ยงรับรองวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 18 ปี ประจำปี พ.ศ. 2559

ภาพงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 18 ปี ประจำปี พ.ศ. 2559