วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 13 ปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 โดยได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ณ บริเวณลานดาว และพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ จากนั้นจึงทำพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ปาฐกถาพิเศษ และกิจกรรมรายงานประชาชน ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) และงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5) โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

06.45 น. – พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ

07.00 น. – พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ณ ลานดาว

             – อธิการบดี ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา พร้อมกัน ณ ลานดาว

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

             – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

             – พระสงฆ์เจริญชยสิทธิคาถา (พาหุง) / ถวายไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา

             – พระสงฆ์จำนวน 160 รูป ออกรับบิณฑบาต / เสร็จพิธี

08.30 น. – พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณบูรพกษัตริย์ และพิธีเทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ

             – อธิการบดี ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา พร้อมกัน ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานในพิธี ถวายเครื่องสักการะ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

             – ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องบวงสรวง

             – โหรอ่านโองการบวงสรวงดวงพระวิญญาณบุรพกษัตริย์

             – ประธานในพิธี ผู้บริหาร และผู้มีเกียรติ จุดธูปหางเครื่องสังเวย

             – ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

             – พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 กล่าวสัมโมทนียกถา

             – ประธานในพิธี อ่านประกาศราชสดุดีราชวงศ์จักรี

             – เพลงสรรเสริญพระบารมี / ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

09.30 น. – พิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – อธิการบดี ผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ นักศึกษา และผู้มาร่วมพิธี พร้อมกัน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

            – ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

             – พิธีกรอาราธนาพระปริตร / พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

             – ถวายไทยธรรม และถวายภัตตาหาร (ปิ่นโต) แด่พระสงฆ์

             – อธิการบดีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย และมอบใบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น และผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย (พระสงฆ์อนุโมทนา / ประธานกรวดน้ำ เสร็จพิธี)

10.30 น. – ปาฐกถาพิเศษ และกิจกรรมรายงานประชาชน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – วีดิทัศน์ชุด 13 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

           – ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “13 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับการพัฒนา และสร้างสรรค์สังคม” โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     – กิจกรรมรายงานประชาชน ในโอกาสครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา)

12.00 น. – งานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5)

             – ผู้มาร่วมงานพร้อมกัน ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวเปิดงานเลี้ยงในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 13 ปี

             – รับประทานอาหาร

            * หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายขึ้นไป)

13.30 น. – การแถลงข่าว ณ ห้องดอยตุง อาคารสำนักงานอธิการบดี

               (หลังการแถลงข่าวเชิญแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

 

เอกสารที่เกี่ยงข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 13 ปี ประจำปี พ.ศ. 2554:

สูจิบัตรวันฉลองครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บัตรเชิญครบรอบ 13 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2554

หนังสือที่ระลึก 13 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับการพัฒนาชุมชน


 

ภาพกิจกรรม