วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 17 ปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 โดยได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ณ บริเวณลานดาว พิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ พิธีเปิดโครงการให้บริการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากนั้นจึงทำพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ และกิจกรรมรายงานประชาชน ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) และงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5) ส่วนในช่วงบ่ายมีพิธีเปิดสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ส่วนแรก และมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

07.00 น. – พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ณ ลานดาว

              * เวลา 06.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ โถงอาคารเรียนรวม 1

              – ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ลานดาว

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

              – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

              – พระสงฆ์เจริญชยสิทธิคาถา (พาหุง)

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ / พระสงฆ์อนุโมทนา

              – พระสงฆ์จำนวน 160 รูป ออกรับบิณฑบาต / เสร็จพิธี

08.30 น. –  พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ

              – นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาพร้อมกัน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

              – ขบวนแห่เครื่องสักการะเข้าสู่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ

              – ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย / ถวายความเคารพ

              – อธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ถวายเครื่องสักการะ / เสร็จพิธี

09.00 น. – พิธีเปิดโครงการให้บริการตรวจสุขภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

09.30 น. – พิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า

              – ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

              – ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

              – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

              – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

              – พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

            พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีคุณูปการต่อสังคมและจังหวัดเชียงราย

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวคุณูปการ

         – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบประกาศเกียรติคุณ (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

            พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2558 และรางวัลอาจารย์ดีเด่น

              – ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงาน

          – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมอบใบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น และผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

11.00 น. – กิจกรรมรายงานประชาชน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

              – วีดิทัศน์ชุด 17 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีรายงานพัฒนาการและผลงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5)

13.00 น. – พิธีเปิดสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ส่วนแรก

              – รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงาน

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบพิธีเปิด

              – เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

              – ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

14.00 น. – การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 17 ปี ประจำปี พ.ศ. 2558:

สูจิบัตร 17 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2558


 

ภาพกิจกรรม