พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2560

Dublin Core

Title

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2560
25 กันยายน 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กำหนดการ

Description

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายนามผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายนามผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ฉบับที่ 2 ) -- กำหนดการกิจกรรม -- คำกล่าวรายงาน พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณของรองอธิการบดี -- ใบประกาศเกียรติคุณ -- พนักงานดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี 2560 -- พนักงานดีเด่น สายปฎิบัติการ ประจำปี 2560 -- ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

Date

2560

Format

19 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/2

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 19 - 20 พ.ศ. 2560 – 2561 กล่อง 8

Rights

Mae Fah Luang University