BROWSE ITEMS (110 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : พิธี กิจกรรม / Collection : / Full Text : / Year :


   สูจิบัตร พิธีส่งมอบอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 1,199 views
   สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

   พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2550-12-06 1,593 views
   สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม


   พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2551

   กำหนดการ -- คำไหว้ครู -- พิธีจุดเทียนสัญลักษณ์ -- คำปฎิญาณตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำถวายสัตย์ปฎิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- โอวาทของอธิการบดี --...

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2551 871 views
   สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

   พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2551

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2551-07-23 731 views
   สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม


   พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2551 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   สาร -- กำหนดการ -- คำกล่าวรายงานของอธิการบดี -- โอวาทของนายกสภามหาวิทยาลัย -- รายนามผู้ได้รับประกาศนียบัตร -- คำปฎิญาณตนผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรบัตร --...

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2552 638 views
   สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

   พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2552

   กำหนดการ -- คำไหว้ครู -- พิธีจุดเทียนสัญลักษณ์ -- คำปฎิญาณตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำถวายสัตย์ปฎิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- รายชื่อนักศึกษาดีเด่น --...

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2552 594 views
   สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

   สูจิบัตร พิธีเปิดสวนสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2553 637 views
   สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

   อนุสรณ์อาจารย์ใหญ่ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 2

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2552 754 views
   สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม


   พิธีเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร

   เนื่องในวโรกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

   การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2552-08-28 942 views
   พิธี กิจกรรม,บัตรเชิญ

   เข็มกลัดที่ระลึก มหาบัณฑิตรุ่นที่ 1

   ของที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2548 955 views
   ของที่ระลึก,พิธี กิจกรรม

   ย่ามที่ระลึก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2547

   ของที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2549 1,122 views
   ของที่ระลึก,พิธี กิจกรรม

   ย่ามที่ระลึก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2

   ของที่ระลึก สำนักงานบริหารกลาง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2548 893 views
   ของที่ระลึก,พิธี กิจกรรม

   สาธุการอาจารย์ใหญ่ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2553 652 views
   สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม


   พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2553

   กำหนดการ -- คำไหว้ครู -- พิธีจุดเทียนสัญลักษณ์ -- คำปฎิญาณตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำถวายสัตย์ปฎิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- รายชื่อนักศึกษาดีเด่น --...

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2553 616 views
   สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

   พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2554

   กำหนดการ -- คำไหว้ครู -- ตุงพระราชทาน -- พิธีจุดเทียนสัญลักษณ์ -- คำปฎิญาณตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำถวายสัตย์ปฎิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี --...

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2554 607 views
   สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

   พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีเปิดอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ณ...

   วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2548-12-11 963 views
   พิธี กิจกรรม,พระราชานุสาวรีย์,อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2