BROWSE ITEMS (107 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : วันครบรอบ / Collection : / Full Text : / Year :


  ครบรอบ 4 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2545 728 views
  บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

  สูจิบัตรวันครบรอบ 4 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2545-09-25 655 views
  วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

  5 ปี แห่งการบุกเบิก สร้างสรรค์ และพัฒนา

  สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2546-10-17 620 views
  สูจิบัตร,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ  ครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บนเส้นทางการบุกเบิกและสร้างสรรค์

  สาร -- นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อธิการบดี -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ -- โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย -- รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประมวลภาพ --...

  หนังสือที่ระลึก คณะกรรมการจัดทำหนังสือระลึกครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2547 769 views
  หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ  4 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (25 กันยายน 2541 - 24 กันยายน 2545 )

  หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545-09-25 903 views
  หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

  2 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 978 views
  หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ


  การสถาปนาครบ 7 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25 กันยายน 2548 7 ปี บนเส้นทางการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  สาร -- นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อธิการบดี -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ -- โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย -- รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประมวลภาพ --...

  หนังสือที่ระลึก คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ 7 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2548 656 views
  หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

  เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  รองศาสตรจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ การรายงานประชาชน ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี การเลี้ยงรับรอง ณ อาคารสันทนาการ บริเวณหอพักลำดวน...

  การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2549 861 views
  บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

  8 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25 กันยายน 2549 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สร้างคน สร้างคุณภาพ

  สาร -- นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อธิการบดี -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ -- โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย -- รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประมวลภาพ --...

  หนังสือที่ระลึก คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก 8 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2549 669 views
  หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

  ครบรอบ 9 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  จากก้าวที่หนึ่ง ถึงปีที่เก้า "สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ" เนื่องในโอกาส 9 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตรจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ...

  การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2550 605 views
  บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

  การรายงานประชาชน เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 9 ปี

  กิจกรรมการรายงานประชาชน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 9 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 ณ ห้องเชียงแสน...

  ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2550-09-25 648 views
  วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

  9 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก้าวที่ 1 ถึงปีที่ 9

  หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2550-09-25 650 views
  หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

  ครบรอบ 10 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  จากก้าวที่หนึ่ง ถึงปีที่สิบ "สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม" เนื่องในโอกาส 10 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตรจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี...

  การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาละพัฒนาหลักสูตร 2551 704 views
  บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ


  สูจิบัตร วันครบรอบ 10 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  สูจิบัตรฉบับนี้มุ่งหมายที่จะนำเสนอกำหนดการในพิธีเฉลิมฉลอง ในโอกาสครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยโดยสรุป...

  สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2551-09-25 683 views
  พิธี กิจกรรม,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2