ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2553

Dublin Core

Title

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2553
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2555

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำประกาศเกียรติคุณ -- สาขาบริหารธุรกิจ -- นายจุน วนวิทย์ -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร -- นายอดิเรก ศรีประทักษ์

Contributor

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2555-02-06

Type

Text

Format

Application/pdf.
13 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.11/6

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University