พิธีเปิดห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีเปิดห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี ขึ้น ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วันชัย ศิริชนะ

นายกสภามหาวิทยาลัย คุณสันติ ภิรมย์ภักดี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ

เข้าร่วมพิธี โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

08.45 น. – ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาล

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

09.00 น.    พิธีสงฆ์ (ภายในห้องประชุม)

               – คุณสันติ ภิรมย์ภักดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

               – พิธีกรนำอารธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

               – พิธีกรอาราธนาพระปริตร / พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

               – ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

               – พระสงฆ์อนุโมทนา / ประธานกรวดน้ำ

               – พระเถรประพรมน้ำพระพุทธมนต์

               พิธีเปิดป้าย (หน้าห้องประชุม)

               – คุณสันติ ภิรมย์ภักดี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วันชัย ศิริชนะ นายกสภาฯ อธิการบดี และแขกผู้มีเกียรติ

พร้อมกันหน้าห้องประชุม

               – รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

               – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวแสดงความยินดี

               – คุณสันติ ภิรมย์ภักดี ประธานในพิธี กดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย

                   (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา / ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์)

               – ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหน้าห้องประชุม เวลา 10.00 น.

               – เสร็จพิธี


เอกสารที่เกี่ยวข้องพิธีเปิดห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี:

กำหนดการ

สูจิบัตร

ข่าว มฟล.


ภาพกิจกรรม