ครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ

          สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำหนดครุยวิทยฐานะประจำตำแหน่งและครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 ดังนี้

  1. ครุยประจำตำแหน่ง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ครุยประจำตำแหน่งอธิการบดี ครุยประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจำตำแหน่งคณาจารย์และผู้บริหาร
  2. ครุยวิทยฐานะ แบ่งออกเป็น 3 ชั้นคือ ครุยบัณฑิต   ครุยมหาบัณฑิต  ครุยดุษฎีบัณฑิต 

ครุยประจำตำแหน่งอธิการบดี

        เป็นเสื้อคลุมตัดเย็บด้วยผ้าทึบสีแดงทั้งตัว ลักษณะคล้ายผ้าต่วนยาวครึ่งน่อง  ตัวเสื้อผ่าอกยาวตลอด มีแถบสำรดสีดำประดับด้วยลายตุงสีทอง กว้าง 10 เซนติเมตร โดยมีแถบสีทอง กว้าง 1 เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง ต้นแขนเป็นผ้าสีทอง กว้าง 1 เซนติเมตร จำนวน 4 ขีด เว้นระยะห่างเท่า ๆ กัน บริเวณปลายแขนเป็นผ้าสีดำกว้าง 10 เซนติเมตร มีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร จำนวน 4 ขีด เว้นระยะห่างเท่า ๆ กัน มีเข็มตรามหาวิทยาลัย เป็นดุนสีทองลงยาสีแดงที่อักษร “” ประดับที่แถบผ้าทั้ง 2 ข้างระดับอก สังวาลคล้องคอลักษณะเป็นตรามหาวิทยาลัยสีทองอยู่ในกรอบวงกลมร้อยเรียงเป็นเส้น และห้อยเหรียญตรามหาวิทยาลัยเป็นดุนสีทองลงยาสีแดงที่อักษร “” ความสูง 6 เซนติเมตร และมีแพรแถบสีแดงประดับบนบ่าทั้งสองข้าง

 

ครุยประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

        มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยอธิการบดี มีสังวาลคล้องคอ ลักษณะเป็นตรามหาวิทยาลัยสีทองอยู่ในกรอบวงกลมร้อยเรียงเป็นเส้นและห้อยเหรียญตรามหาวิทยาลัย มีลักษณะดุนสีทองลงยาสีแดงที่อักษร “ส” ความสูง 6 เซนติเมตร และมีแพรแถบสีทองประดับบนบ่าทั้งสองข้าง

 

ครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

        ลักษณะเช่นเดียวกับครุยอธิการบดี แต่ไม่มีสังวาลคล้องคอและไม่มีแพรแถบสีแดงประดับบนบ่าทั้งสองข้าง

 

ครุยประจำตำแหน่งคณาจารย์และผู้บริหาร

        เป็นเสื้อคลุมตัดเย็บด้วยผ้าทึบสีแดงทั้งตัว ลักษณะคล้ายผ้าต่วนยาวครึ่งน่อง  ตัวเสื้อผ่าอกยาวตลอด มีแถบสำรดสีดำประดับด้วยลายตุงสีทอง กว้าง 10 เซนติเมตร โดยมีแถบสีทอง กว้าง 1 เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง และมีแถบในสีทองเพิ่มอีก 1 แถบ กว้าง 1 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถบนอกและแถบในสีทองกว้าง 2 เซนติเมตร ชายเสื้อเป็นผ้าสีดำกว้าง 10 เซนติเมตร และมีแถบสีทองสองข้าง กว้างข้างละ 1 เซนติเมตร และมีแถบผ้าสีทองกว้าง 3 เซนติเมตรตรงกลาง มีเข็มตรามหาวิทยาลัยเป็นดุนสีทอง ลงยาสีแดงที่อักษร “ส” ประดับที่แถบผ้าทั้ง 2 ข้าง ระดับอก

 

ครุยบัณฑิต

        เป็นเสื้อคลุมตัดเย็บด้วยผ้าทึบสีแดงยาวครึ่งน่อง ตัวเสื้อผ่าอกตลอด  มีแถบสำรดสีดำประดับด้วยลายตุงสีทองกว้าง 10 เซนติเมตร โดยมีขอบสีทองกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง ชายเสื้อเป็นแถบสีดำกว้าง 10 เซนติเมตร มีขอบสีทองสองข้างกว้างข้างละ 1 เซนติเมตรรอบตลอดชายเสื้อ แขนยาวระดับข้อมือ ปลายแขนปล่อยกว้าง แถบต้นแขนทำด้วยผ้าสีดำกว้าง 10 เซนติเมตร มีขอบสีทองสองข้าง กว้างข้างละ 1 เซนติเมตร  มีแถบผ้าเป็นสีประจำสำนักวิชา กว้าง 1 เซนติเมตร  1 ขีดอยู่ตรงกลาง  ปลายแขนทำด้วยผ้าสีดำกว้าง 10 เซนติเมตร  มีขอบสีทองสองข้าง กว้างข้างละ 1 เซนติเมตร และมีแถบสีทองตรงกลาง กว้าง 3 เซนติเมตร  ติดเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงิน ความสูง 6 เซนติเมตรที่แถบผ้าทั้ง 2 ข้างระดับอก

 

ครุยมหาบัณฑิต

        มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยบัณฑิต แต่มีแถบสีประจำสำนักวิชา กว้าง 1 เซนติเมตร  2 ขีด บริเวณแถบต้นแขนทั้งสองข้าง

 

ครุยดุษฎีบัณฑิต

        มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยบัณฑิต แต่มีแถบสีประจำสำนักวิชา กว้าง 1 เซนติเมตร  3 ขีด บริเวณแถบต้นแขนทั้งสองข้าง

 

เข็มวิทยฐานะ

เข็มวิทยฐานะทำด้วยโลหะสีทองมีลักษณะเป็นตราดุน ขนาดความสูง 6 เซนติเมตร มีลักษณะเช่นเดียวกับตราประจำมหาวิทยาลัยใช้ประดับในโอกาสงานพิธีการต่าง ๆ ที่อกเสื้อด้านขวา


เอกสารประกอบ

ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย ครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2546