พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นตอบสนองและสืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่จะ “ปลูกป่า สร้างคน” เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการธำรงไว้ซึ่งประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในภาคเหนือ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน มหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงเป็นสถาบันที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ต่อไป

        ด้วยเหตุที่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้นมีความมุ่งหมาย เพื่อที่จะให้เป็นสถาบันที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี  มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาเห็นสมควรให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี เพื่อประดิษฐาน ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดยมีวัตถุประสงค์   ดังนี้

  1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในฐานะที่ได้อัญเชิญพระราชสมัญญานามของพระองค์เป็นชื่อมหาวิทยาลัยและเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี
  2. เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  3. เพื่อเป็นที่เทิดทูลสักการะแก่ชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและประชาชนทั่วไป

        ในการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนีนั้น  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการมาตามลำดับและคณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์ฯ โดยกรมศิลปากรได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี  เพื่อประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ พันโท นภดล สุวรรณสมบัติ เป็นประติมากรผู้ปั้นพระราชานุสาวรีย์ ได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทอดพระเนตรต้นแบบพระรูปและพระราชทานพระวินิจฉัย เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2547 ณ บ้านเลขที่ 35/75 ถนนพุทธมณฑล 1 หมู่บ้านมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อนำพระวินิจฉัยไปปรับปรุงให้สมพระเกียรติต่อไป

        ซึ่งแนวคิดในการออกแบบพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี มีลักษณะดังนี้คือ

        1.พระอิริยาบทของพระองค์ทรงเมตตาต่อประชากร

        2.ฉลองพระองค์ในชุดธรรมดา

        3.พระพักต์สดใสยิ้มแย้ม

        4.มีขนาดสองเท่าพระองค์จริง

        หลังจากที่ทรงมีพระราชวินิจฉัยแล้ว และประติมากรนำไปปรับแก้ไข จนกระทั่งเมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2547 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เสด็จแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอดิศัย โพธารามิก ข้าราชการระดับสูงจังหวัดเชียงราย พลตำรวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน นักศึกษามหาวิทยาลัย  และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ

        เมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จถึงพลับพลาพิธีที่ประทับทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยกราบทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  หลังจากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกราบทูลถวายรายงานการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ขอพระราชทานเชิญเสด็จทรงเสด็จไปยังแท่นมณฑลพิธีเททอง ทรงรับแผ่น ทอง นาก เงิน แล้วทรงหย่อนลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพิธีถือถวาย จากนั้นทรงถือสายพระสูตรเททองหล่อพระรูป และเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัย ไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก

        ในโอกาสนี้ อธิการบดีได้กราบทูลผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินสมทบทุนจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เข้าเฝ้ารับของที่ระลึกพร้อมทั้งเบิกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ จากนั้นทรงลาพระสงฆ์และทรงปลูกต้นไม้และเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังอาคารสำนักงานอธิการบดี  ทรงเสด็จฯ เข้าสู่ห้องเชียงแสนเพื่อลงพระนามในสมุดเยี่ยม ทรงฉายพระรูปและทรงประทับอิริยาบถเสวยพระสุธารส จากนั้นจึงเสด็จกลับโดยเครื่องบินพระที่นั่ง จากท่าอากาศยานเชียงรายถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ   เมื่อเวลาประมาณ 17.30 น.

        นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเททองหล่อฯ พระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น การดำเนินการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ก็ได้สำเร็จลุล่วงถูกต้อง ครบถ้วน มาโดยตลอดตามกฏเกณฑ์ระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ ของกรมศิลปากร ปี 2525  และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในฐานะมหาวิทยาลัยที่ได้อัญเชิญพระราชสมัญญานามของพระองค์เป็นชื่อมหาวิทยาลัย พร้อมกับเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี ตลอดจนเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเพื่อเป็นที่เทิดทูนสักการะของประชาชนโดยทั่วไปหลังจากพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2547 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมาประกอบพระราชพิธี  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วนั้น พิธีอัญเชิญพระรูปและพิธีประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์จึงถูกำหนดขึ้นในวันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม  2548 ที่ผ่านมา

        มหาวิทยาลัยจึงได้จัดพิธีแห่พระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้น เมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2548 เวลา 08.00-11.00 น. โดยเริ่มขบวนตั้งแต่ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย สิ้นสุดที่สี่แยกประตูเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้จอดรถอัญเชิญพระรูปฯ ที่บริเวณตลาดบ้านดู่ เพื่อให้ประชาชนร่วมสักการะอย่างทั่วถึง จากนั้นแห่พระรูปฯ จากหน้ามหาวิทยาลัยเข้าสู่ลานพระราชานุสาวรีย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อเวลา 13.00 น.

        ซึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2548 ได้มีพิธีประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อ เวลา 09.59 นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร พนักงาน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน  โดยเริ่มพิธีบวงสรวงและพิธีทางศาสนา หลังจากนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่เตรียมยกพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายกสภามหาวิทยาลัยหลวง และอธิการบดี ได้วางแผ่นทองและแผ่นเงินใต้ฐานพระราชานุสาวรีย์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคล คาถา นายกสภามหาวิทยาลัยหลวง และอธิการบดีได้ถวายสักการะและเครื่องสักการะ จากนั้นผู้บริหารร่วมถวายสังฆทาน และผู้ร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี

        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2548 โดยมีพลตำรวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถวายรายงานประวัติความเป็นมาในการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ฯ จากนั้นเสด็จฯ ไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จฯ ขึ้นสู่ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นคำจารึก ทรงวางพานพุ่มของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และของส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ ทรงกราบ จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นลำดวน จำนวน 1 ต้น และเสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก เป็นอันเสร็จพิธี


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทอดพระเนตรต้นแบบพระรูปและพระราชทานพระวินิจฉัย เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2547 ณ บ้านเลขที่ 35/75 ถนนพุทธมณฑล 1 หมู่บ้านมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 

 

พิธีเททองพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ  ลานพระราชานุสาวรีย์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2547

 

พิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2548

 

พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2548