ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

        สภามหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ดอกหอมนวลหรือลำดวน เป็นดอกไม้และต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2545 โดยมีเหตุผลประกอบดังนี้คือ

1.เป็นต้นไม้ไทยยืนต้น ไม่ผลัดใบ

2.เป็นดอกไม้ที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ดอกลำดวน (Lamduan) หรือในภาษาเหนือเรียกว่าดอกหอมนวล มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า
Molodorum Fruticosum Lour. ชื่อวงศ์ ANNONACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

        เป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 8 เมตร เปลือกลำต้นเรียบ สีน้ำตาล พอต้นแก่มีรอยแตกละเอียดตื้นๆ

ตามแนวยาวของลำต้น เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ใบรูปรียาว กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 7-15 เซนติเมตร

ปลายใบเรียวแหลมโคนใบแหลม หลังใบเรียบเป็นมัน ท้องใบเรียบสีเขียวนวล ขอบใบเรียบ ยอดอ่อนและใบอ่อนมีสีแดง

ส่วนดอกนั้นจะออกดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบและที่ปลายยอด ดอกสีเหลือง กลิ่นหอม กลีบดอกมี 6 กลีบ โดยแบ่งออกเป็น

2 วง วงนอกมี 3 กลีบ รูปสามเหลี่ยมมีขนาดใหญ่กว่ากลีบดอกวงใน ซึ่งมี 3 กลีบห่อตัวชิดเป็นวงกลม กลีบดอกหนา

และแข็งกว่า ออกดอกในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนเมษายนผลเป็นผลกลุ่ม ผลย่อยมี 15-20 ผล รูปทรงกลมรี

ยาว ปลายมน โคนผลแหลม ผิวเรียบเกลี้ยง ผลอ่อนสีเขียว พอสุกมีสีแดง เมล็ดมี 1 เมล็ดต่อ 1 ผลย่อย มักขยายพันธุ์

ด้วยการเพาะเมล็ด นอกจากนั้นดอกลำดวนยังเป็นพืชสมุนไพร โดยมีสรรพคุณคือ ดอกไม้แห้ง เป็นยาบำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ

บำรุงโลหิต และแก้ลม ต้นลำดวนนั้นเป็นพืชที่คงทน ต่อสภาพอากาศแห้งแล้งได้ดี อายุยืนกว่า 100 ปี ด้วยเหตุนี้ดอกลำดวน

จึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุแห่งชาติด้วย เพราะถือเอาความหมายที่ต้นลำดวนเป็นพืชไม่ทิ้งใบ เขียวชอุ่มตลอดทั้งปี

ให้ร่มเงาเสมอดั่งผู้สูงอายุที่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้แก่ลูกหลาน ดอกลำดวนมีกลีบแข็งไม่ร่วงง่ายและมีกลิ่นหอมเย็น

เสมือนผู้สูงอายุที่คงคุณงามความดีไว้เป็นสิ่งเตือนใจแก่คนรุ่นหลัง เปรียบเสมือนหนึ่ง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

หรือสมเด็จย่า ผู้ทรงสูงพระชนมายุ สูงด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยทั้งชาติ


ที่มา : หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และการดำเนินงานในรอบ 5 ปี พ.ศ.2541-2546 น.144