พิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2558

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีสรงน้ำสงกรานต์พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีสรงน้ำพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2558 ขึ้นในวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 15.50 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีอธิการบดี ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีลำดับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

15.50 น. – อธิการบดี ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมกันหน้าอาคารสำนักวิชา 1 (E1)

 – ตั้งขบวนบริเวณสระมหาวิทยาลัย จากนั้นเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะและน้ำขมิ้นส้มป่อย ไปยัง

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ถวายเครื่องสักการะ และสรงน้ำสงกรานต์พระราชานุสาวรีย์ฯ ตามลำดับ

 – เคลื่อนขบวนไปยังหอประชุมสมเด็จย่า

 – สรงน้ำพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ และพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณโถงทางเข้า

หอประชุมสมเด็จย่า และทยอยเข้าหอประชุมฯ

 – เคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะ เข้าหอประชุมและจัดวางยังที่ที่จัดไว้

 – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เดินขึ้นเวที และนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

 – รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป ที่ปรึกษาอธิการบดีนำกล่าวคำขอสูมาคาราวะและขอพรปี๋ใหม่เมือง

 – ผู้มาร่วมพิธีมอบของดำหัวอธิการบดี ตามลำดับ

 – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีให้พรในโอกาสปี๋ใหม่เมือง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

 – รับประทานอาหารร่วมกันที่บริเวณอาคารสำนักวิชา 2 (E2)

 

เอกสารจดหมายเหตุ พิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2558:

กำหนดการพิธีดำหัวอธิการบดี


ภาพกิจกรรม