พิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2557

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีสรงน้ำสงกรานต์พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีสรงน้ำพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2557 ขึ้นในวันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 15.50 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีอธิการบดี ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีลำดับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
15.50 น. – อธิการบดี ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมกันหน้าอาคารสำนักวิชา 1 (E1)
              – ตั้งขบวนบริเวณสระมหาวิทยาลัย จากนั้นเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะและน้ำขมิ้นส้มป่อย ไปยังพระราชา-
นุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ถวายเครื่องสักการะ และสรงน้ำสงกรานต์พระราชานุสาวรีย์ฯ ตามลำดับ
              – เคลื่อนขบวนไปยังหอประชุมสมเด็จย่า
              – สรงน้ำพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ และพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณโถงทางเข้า
หอประชุมสมเด็จย่า และทยอยเข้าหอประชุมฯ
              – เคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะ เข้าหอประชุมและจัดวางยังที่ที่จัดไว้
              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เดินขึ้นเวที และนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้
              – รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป ที่ปรึกษาอธิการบดีนำกล่าวคำขอสูมาคาราวะและขอพรปี๋ใหม่เมือง
              – ผู้มาร่วมพิธีมอบของดำหัวอธิการบดี ตามลำดับ
              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีให้พรในโอกาสปี๋ใหม่เมือง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
              – รับประทานอาหารร่วมกันที่บริเวณอาคารสำนักวิชา 2 (E2)

 

เอกสารจดหมายเหตุ พิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2557:

กำหนดการพิธีดำหัวอธิการบดี


ภาพกิจกรรม