พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพิธีสรงน้ำพระ

เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ

ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโถงอเนกประสงค์อาคารเรียนรวม 1

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พิธีในครั้งนี้มี อธิการบดี ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม และในช่วงเย็น เวลา 17.30 น.

เป็นต้นไป ได้จัดงานกิจกรรมวันครอบครัวมฟล. โดยมีลำดับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

เวลา 08.15 น. – อธิการบดี ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมกัน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี

เวลา 08.30 น. – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                     – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย / ถวายความเคารพพร้อมกัน

เวลา 08.45 น. – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ผู้บริหาร และพนักงานเดินทางไปยังโถงอเนกประสงค์

อาคารเรียนรวม 1

เวลา 09.00 น. – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสรงน้ำพระ

                   – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ให้พรเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง

                   – ผู้บริหาร และพนักงานสรงน้ำพระตามลำดับและรับของที่ระลึกจากอธิการบดี

                   – เสร็จพิธี

เวลา 17.30 น. – ลงทะเบียน / รับหางบัตร

เวลา 18.00 น. – อธิการบดี ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมกัน ณ สถานที่จัดกิจกรรม

                   – อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

                   – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวเปิดกิจกรรม

                   – จับสลากของรางวัล (รอบแรก)

                   – ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้แทนพนักงานสายวิชาการ กล่าวแสดงความรู้สึกแด่อธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   – นางจิตติพร เทศกุล ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กล่าวแสดงความรู้สึก

แด่อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   – ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวแสดงความรู้สึกแด่อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   – วีดิทัศน์ประธานองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวแสดงความรู้สึกแด่อธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   – ผู้แทนพนักงานสายวิชาการ ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

และประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบช่อดอกไม้แด่อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   – รับประทานอาหาร / การแสดงดนตรี

                   – จับสลากของรางวัล (ต่อ)

เวลา 20.30 น. – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวขอบคุณ

                     – เสร็จกิจกรรม


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

กำหนดการพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566

กำหนดการกิจกรรมวันครอบครัว มฟล.


ภาพกิจกรรม

พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566

กิจกรรมวันครอบครัว มฟล.