สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง Immuno Oncology

13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566

12:00 - 15:00 น.

,

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง Immuno Oncology พระราชทานแก่คณาจารย์ และนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ ระบบภูมิคุ้มกันกับโรคมะเร็ง หรือ The immune system and cancer เป็นวันแรก และวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทรงปาฐกถาพิเศษพระราชทานในหัวข้อ ตัวยับยั้งจุดตรวจของภูมิคุ้มกัน” หรือ “Immune Checkpoint Inhibitors”  เป็นวันที่สอง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฝ้ารับเสด็จ โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เวลา 12.00 น. – สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                     – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฝ้ารับเสด็จ

                     – นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนนักศึกษา ถวายพวงมาลัย

                     – เสด็จเข้าอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์

                     – เสด็จขึ้นชั้น 15 (โดยลิฟต์)

                     – เสด็จเข้าห้องรับรอง

                     – ประทับพักพระอิริยาบถ

                     – สมควรแก่เวลา

                     – เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องประชุมใหญ่

                     – เสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่

                     – ประทับพระเก้าอี้

เวลา 13.00 น. – ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษพระราชทานแก่คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชา

ทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง Immuno Oncology

                     – จบการแสดงปาฐกถาพิเศษ

                     – เสด็จออกจากห้องประชุมใหญ่

                     – เสด็จเข้าห้องรับรอง

                     – ประทับพักพระอิริยาบถ

                     – สมควรแก่เวลา

                     – เสด็จออกจากห้องรับรอง

                     – เสด็จลงชั้น 1 (โดยลิฟต์)

                     – เสด็จออกจากอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์

                     – เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง

                     – เสด็จกลับ

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เวลา 13.00 น.   – สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                     – ประทับพระเก้าอี้

                     – ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษพระราชทานแก่คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชา

ทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง Immuno Oncology

                     – จบการแสดงปาฐกถาพิเศษ

                     – เสด็จออกจากห้องประชุมใหญ่

                     – เสด็จเข้าห้องรับรอง

                     – ประทับพักพระอิริยาบถ

                     – สมควรแก่เวลา

                     – เสด็จออกจากห้องรับรอง

                     – เสด็จลงชั้น 1 (โดยลิฟต์)

                     – เสด็จออกจากอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์

                     – เสด็จกลับ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566


ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566