พิธีเปิดโรงงานเครื่องสำอางต้นแบบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

19 ธันวาคม 2565

09:15 - 12:00 น.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีเปิดโรงงานเครื่องสำอางต้นแบบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขึ้น ณ โรงงานเครื่องสำอางต้นแบบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 6 (S6) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อธิการบดี คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

พิธีสงฆ์

เวลา 9.15 น. – รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์) และผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี

เวลา 9.30 น. – ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                  – พิธีกรนำไหว้พระและอาราธนาศีล

                  – ประธานสงฆ์ให้ศีล

                  – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

                  – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                  – ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

                  – พระสงฆ์อนุโมทนา/ประธานกรวดน้ำ

                  – พระเถระประพรมน้ำพระพุทธมนต์

                  – เสร็จพิธี

พิธีเปิดป้าย

เวลา 10.30 น. – ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. นายกสภาฯ อธิการบดี
และผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี

เวลา 10.45 น. – รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงาน

                 – ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดี

                 – ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย

                        (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

เวลา 11.00 น. – ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก/เสร็จพิธี

เวลา 11.10 น. – ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบฯ

เยี่ยมชมโรงงาน  

เวลา ๑๑.๑๕ น. – รับชมวิดีทัศน์ แนะนำโรงงานเครื่องสำอางฯ

เวลา ๑๑.๓๐ น. – เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบฯ

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ เดินทางไปยังอาคาร M-Square


เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม