พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี และสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี และสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ วิหารพระเจ้าล้านทอง ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีผู้ก่อตั้ง อธิการบดี ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีโดยมีลำดับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

9.30 น.  พิธีนมัสการพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

               – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดประทีปบูชา

พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

               – ผู้เข้าร่วมพิธี กล่าวคำไหว้พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

               – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร

อธิการบดี ถวายเครื่องบูชาพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

               – เสร็จพิธี

10.00 น.  พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

               – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถวายเครื่องสักการะ

พระราชานุสาวรีย์ฯ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยแล้วกราบที่แท่นกราบ

               – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี ถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ

               – ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน/ เสร็จพิธี

10.30 น.  พิธีสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ หอประชุมสมเด็จย่า

               – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี แขกผู้มีเกียรติ และผู้บริหาร ขึ้นนั่งบนเวที

                  (ดนตรีบรรเลงเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

               – ขบวนเกียรติยศยาตราเข้าสู่หอประชุมสมเด็จย่า (บรรเลงเพลงคีตล้านนา)

               – ผู้เชิญพระราชโองการ ผู้เชิญตุงพระราชทาน ผู้เชิญตรามหาวิทยาลัย และขบวนเกียรติยศหยุดยืนที่หน้าเวที

               – เชิญพระราชโองการขึ้นวางบนพาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

               – เชิญตุงพระราชทานขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นเสาตุง

               – เชิญตรามหาวิทยาลัยขึ้นวางบนพาน

               – เชิญธงชาติไทย ธงว.ป.ร. และธงประจำสำนักวิชาขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นเสาธง

               – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

               – รองศาสตราจารย์ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รักษาการแทนรองอธิการบดีอ่านพระบรมราชโองการ แต่งตั้งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จบแล้ววางบนพาน

                  (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

               – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ

เสร็จแล้วรับพระบรมราชโองการ

               – พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย กล่าวสัมโมทนียกถา

               – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวแสดงความยินดี

และสวมสังวาลประจำตำแหน่งอธิการบดีให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                  (พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา/ เพลงมหาฤกษ์)

               – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวตอบและกล่าวขอบคุณ

                  (ดนตรีบรรเลงเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

               – แขกผู้มีเกียรติ มอบของที่ระลึกและของแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามลำดับดังต่อไปนี้

                   – คุณชกูล โตอ่อน ผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย

                   – คุณสธน เหล่ารุ่งโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   – คุณโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

                   – คุณกฤษณา ฟองดาวิรัตน์ หัวหน้าฝ่ายประสานการแพทย์ในนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค

                   – ดร.ประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   – ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผู้แทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน

                   – คุณวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

                   – คุณประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

                   – ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

                   – ดร.ระวี อุปรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนคอม

                   – นาวาอากาศตรี ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

                   – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฎเชียงราย

                      ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฎเชียงราย

                   – นายประดับศักดิ์ ใฝ่ศรีทา รองประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้แทนองค์การบริหารองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

11.20 น.- ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี และสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง :

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กำหนดการพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี และสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คู่มือพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี และสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คำกล่าวสัมโมทนียกถา

คำกล่าวรับมอบตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ภาพกิจกรรม