“งานวันชัย” และงาน “ชัยมงคล แด่อาจารย์วันชัย”

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงาน “งานวันชัย” และงาน “ชัยมงคล แด่อาจารย์วันชัย” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 และวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 ตามลำดับ งานดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 28 เมษายน 2562 ของ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ซึ่งท่านเป็นอธิการบดีผู้บุกเบิกและก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยภายในงานมี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีลำดับพิธีการในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ดังต่อไปนี้

16.00 น. – ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมสมเด็จย่า

16.40 น. – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ ประธานคณะทำงานจัดกิจกรรมฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมฯ และได้มอบ

กลอน “แด่ท่านวันชัย” แต่งโดย อาจารย์ นภาลัย สุวรรณธาดา ให้กับ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง

16.48 น. – นางสาวปิยาภรณ์ ไชยสวัสดิ์ สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อดีตนายกองค์การบริหาร

องค์การนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปัจจุบัน กล่าวถึงแนวคิดของนักศึกษา

16.55 น. – นายก๋ง แซ่เฮ้อ ศิลปศาสตรบัณฑิต อดีตนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตัวแทนนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง เสนอมุมมองของนักศึกษา

17.08 น. – นายสุชาติ รัตนโรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวความคาดหวังของพนักงาน

17.18 น. – อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวถึงความ

มุ่งหวังของพนักงานที่มีต่อมหาวิทยาลัย

17.30 น. – รับชมวีดิทัศน์ “อธิการบดีของเรา”

17.35 น. – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แถลงผลงานและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

18.25 น. – ผู้มาร่วมกิจกรรมเคลื่อนออกจากหอประชุมฯ เรียงแถวเพื่อมอบดอกไม้ให้กับอธิการบดี และเคลื่อนไปยังลานเฉลิมพระเกียรติฯ

19.00 น. – ผู้มาร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ

19.05 น. – ขบวนแห่พระปฐมบดี และพิธีฮ้องขวัญ โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์

             – การแสดงเปิดกิจกรรม “งานวันชัย” ชื่อชุด “แดนสวรรค์ ม.แม่ฟ้า”

             – “กาดหมั้ว คัวฮอม” ที่บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติฯ

             – การแสดงโดยชมรม Dance & Acting Club

             – ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกองทุน “อธิการบดีผู้ก่อตั้ง”

             – การแสดง “เชิดสิงโตมงคล อำนวยพร ขจรวิถีแห่งวันชัย” และขับร้องเพลง My Way (chines version)

               โดยสำนักวิชาจีนวิทยา

             – การแสดง “Libra Show” โดยสำนักวิชานิติศาสตร์

             – การแสดง ชื่อชุด “สายใย-แดงทอง”

             – พิธีมอบช่อดอกไม้ให้แก่ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กล่าวขอบคุณ

             – นักศึกษาล้อมวงบูมอธิการบดี

21.19 น. – เสร็จสิ้นกิจกรรม

          ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงาน “ชัยมงคล แด่อาจารย์วันชัย” (ปาฐกถา “เหลียวหลัง แลหน้า : มองอนาคตในทศวรรษที่ 3” และการเสวนาเกียรติยศ) ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีลำดับพิธีการ ดังต่อไปนี้

07.30 น. – พิธีนมัสการพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

             – ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดประทีปบูชาพระเจ้าล้านทอง

เฉลิมพระเกียรติฯ

             – ผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำไหว้ และถวายเครื่องบูชาพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

07.40 น. – พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่  ณ ลานวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ประกอบพิธีรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ (รดด้วยน้ำผึ้ง น้ำนมสด และน้ำสะอาด)

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี จุดธูป 27 ดอก และจุดธูปเทียนเครื่องบูชาท้าวทั้งสี่

             – มัคนายกอ่านโองการขึ้นท้าวทั้งสี่ / เสร็จพิธี

08.00 น. – พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กราบที่แท่นกราบ / เสร็จพิธี

09.00 น. – พิธีการ “ชัยมงคล แด่อาจารย์วันชัย” ณ หอประชุมสมเด็จย่า

          – อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และผู้บริหาร ขึ้นนั่งบนเวที (เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

             – ขบวนเกียรติยศยาตราเข้าสู่หอประชุมสมเด็จย่า (บรรเลงเพลงคีตล้านนา)

             * ตุงพระราชทาน ตรามหาวิทยาลัย ธงชาติ ธงมหาวิทยาลัย และธงสำนักวิชา

             – ผู้เชิญตุงพระราชทาน ตรามหาวิทยาลัย และขบวนเกียรติยศ หยุดยืนที่หน้าเวที

             – เชิญตุงพระราชทาน ตรามหาวิทยาลัยขึ้นประดิษฐาน เชิญธงขึ้นตั้งบนแท่นฐาน

             – การแสดงชุดพิเศษ จากศิลปิน The Thais

             – ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี กล่าวคุณูปการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             – อาจารย์ก้องเกียรติ กองจันดี นักวาดทรายระดับโลก วาดทรายประกอบการกล่าวเชิดชูคุณูปการฯ

             – พิธีส่งมอบงานให้กับว่าที่รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                     1) รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวส่งมอบงาน

                     2) รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ ว่าที่รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรับมอบงาน

             – พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง ประธานสงฆ์ กล่าว

สัมโมทนียกถา

             – พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา

             – ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวสุนทรพจน์ ในนาม

สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             – นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวสุนทรพจน์

             – นายตรี ด่านไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย กล่าวสุนทรพจน์

             – นายประจวบ ไชยสาส์น อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กล่าวสุนทรพจน์

             – ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ กล่าวสุนทรพจน์และมอบของที่ระลึกพิเศษ คือ

“พระไพศรพณ์” ให้แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปาฐกถา “เหลียวหลัง แลหน้า : มองอนาคตในทศวรรษที่ 3”

12.00 น. – งานเลี้ยงรับรอง ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี

13.30 น. – การเสวนาทางวิชาการเกียรติยศ ณ หอประชุมสมเด็จย่า

               “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับเมืองเชียงราย”

               ผู้ร่วมเสวนา 1) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

                               2) ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ

                               3) รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                               ดำเนินรายการเสวนา โดย คุณไตรภพ ลิมปพัทธ์

16.00 น. – พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง “งานวันชัย” และงาน “ชัยมงคล แด่อาจารย์วันชัย” :

กำหนดการจัดปาฐกถา “เหลียวหลัง แลหน้า : มองอนาคตในทศวรรษที่ 3”

กลอน “แด่ท่านวันชัย”


วีดิทัศน์จากเพจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU

“งานวันชัย” วันที่ 19 เมษายน 2562

งาน “ชัยมงคล แด่อาจารย์วันชัย” การเสวนาทางวิชาการเกียรติยศ “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับเมืองเชียงราย” วันที่ 26 เมษายน 2562

การเสวนาทางวิชาการเกียรติยศ"มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับเมืองเชียงราย" ร่วมเสวนาโดย * พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) * ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ* รศ. ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการเสวนาโดย คุณไตรภพ ลิมปพัทธ์

โพสต์โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019

 

ภาพกิจกรรม

“งานวันชัย” วันที่ 19 เมษายน 2562

งาน “ชัยมงคล แด่อาจารย์วันชัย” (ปาฐกถา “เหลียวหลัง แลหน้า : มองอนาคตในทศวรรษที่ 3” และการเสวนาเกียรติยศ) วันที่ 26 เมษายน 2562