พิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขึ้นในวันพุธ ที่

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ วิหารพระเจ้าล้านทอง ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี

ผู้ก่อตั้ง อธิการบดี ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีลำดับเหตุการณ์ดัง

ต่อไปนี้

10.00 น.  พิธีนมัสการพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

               – ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดประทีปบูชาพระเจ้าล้านทอง

เฉลิมพระเกียรติฯ

               – ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะอธิการบดีผู้ก่อตั้ง

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ถวายเครื่องบูชาพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

               – ผู้เข้าร่วมพิธี กล่าวคำไหว้พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ / เสร็จพิธี

10.15 น.  พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

               – ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถวายเครื่องสักการะพระราชา

นุสาวรีย์ฯ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยแล้วกราบที่แท่นกราบ

               – อธิการบดีผู้ก่อตั้ง อธิการบดี ถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน /

เสร็จพิธี

10.30 น.  พิธีสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ หอประชุมสมเด็จย่า

               – อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีผู้ก่อตั้ง อธิการบดี และผู้บริหาร ขึ้นนั่ง

บนเวที (ดนตรีบรรเลงเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

               – ขบวนเกียรติยศยาตราเข้าสู่หอประชุมสมเด็จย่า (บรรเลงเพลงคีตล้านนา)

               – ผู้เชิญพระราชโองการ ผู้เชิญตุงพระราชทาน ผู้เชิญตรามหาวิทยาลัย และขบวนเกียรติยศหยุดยืนที่หน้าเวที

               – เชิญพระราชโองการขึ้นวางบนพาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

               – เชิญตุงพระราชทาน และตรามหาวิทยาลัย ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นบนเวที

               – เชิญธงชาติไทย ธงมหาวิทยาลัย และธงประจำสำนักวิชา ขึ้นตั้งบนแท่นฐาน

               – ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียน

เครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

               – อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีอ่านพระราชโองการ เรื่อง แต่งตั้ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จบแล้ววางบนพาน (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

               – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เสร็จแล้วรับ

พระราชโองการ

               – พระราชปริยัติ (สายัน อรินฺทโม ป.ธ.9 ,ดร.) เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ

พระอารามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถา

               – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง กล่าวส่งมอบตำแหน่งอธิการบดี และส่งมอบสังวาลประจำตำแหน่ง

อธิการบดีให้แก่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

               – ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สวมสังวาลประจำตำแหน่ง

อธิการบดีให้แก่ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา /

เพลงมหาฤกษ์)

               – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวตอบและกล่าวขอบคุณ (ดนตรีบรรเลง

เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

               – ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดี ในนามสภา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

               – แขกผู้มีเกียรติ มอบของที่ระลึก และของแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง

และรศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

                     – พ.อ.สุวิทย์ วังยาว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 37

                     – คุณเทียมจันทร์ พันธุ์เจริญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

                     – เภสัชกรหญิง อมร – คุณธวัชชัย พุฒิพิริยะ บริษัทธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

                     – ดร.ประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี และคณะ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                     – คุณกนิษฐ์ สารสิน ผู้แทนและผู้ร่วมรุ่น สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21

                     – คุณภาวินี สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม และผู้บริหารสหวิทยาเขตเบญจมิตร

                     – คุณปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

                     – คุณวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

                     – คุณระวี อุปรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนคอม

                     – คุณบุญสร้าง นากดี ผู้จัดการเขตธนาคารไทยพาณิชย์

                     – คุณสุพรรณ อ่องสกุล ผู้จัดการสำนักงานเขตเชียงราย ธนาคารกรุงไทย

                     – คุณอภิญญา ใจสบาย ในนามธนาคารกรุงเทพ

                     – คุณจุฑามาศ ดิษฐ์แก้ว ผู้จัดการธนาคารยูโอบี สาขาเชียงราย

                     – สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21

                     – รศ.นสพ.ดร.เทอด เทศประทีป อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและที่ปรึกษาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                     – ดร.ธาดา เจริญกุศล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตแพร่

                     – อาจารย์ ดร.อาเดช อุปนันท์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                     – คุณวันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

                     – นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในนามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

11.52 น.    ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

 

เอกสารจดหมายเหตุพิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง :

กำหนดการพิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


วีดิทัศน์จากเพจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU

 

ภาพกิจกรรม