พิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

12 กุมภาพันธ์ 2562

13:20 - 14:45 น.

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.20 น. ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

13.10 น. – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไปยังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

13.20 น. – รถยนต์พระที่นั่งถึงโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร และคณาจารย์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

             – ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนแพทย์ หัวหน้าพยาบาล และผู้แทนนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

             – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เข้าพลับพลาพิธี

             – รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รองอธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร

             – รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ของที่ระลึก

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมา

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และกราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ

(จำนวน 64 ราย)

             – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังแท่น

             – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “โรงพยาบาล-

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

             – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นจามจุรี จำนวน 1 ต้น โดยเป็นต้นจามจุรี

อันเป็นหน่อเนื้อเดียวกันกับต้นจามจุรีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทรงปลูกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เข้าอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ขึ้นชั้น 2 (ทางบรรไดเลื่อน)

             – ทอดพระเนตรนิทรรศการ

             – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังศูนย์โรคหัวใจและศูนย์สายตา

             – ทอดพระเนตรนิทรรศการศูนย์โรคหัวใจและศูนย์สายตา

             – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังห้องฉายพระฉายาลักษณ์

             – ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร แพทย์ และพยาบาล (จำนวน 2 ชุด)

             – ทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา

             – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง

ชั้น 10 (โดยลิฟต์)

             – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ลงชั้น 1 (ทางลิฟต์)

14.45 น. – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงพยาบาล-

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)


เอกสารจดหมายเหตุพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สูจิบัตร พิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์


ภาพพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง