พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Dublin Core

Title

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ประจำปีการศึกษา 2545

Date

2547-02-03