ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ

Dublin Core

Title

ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2548

Date

2550-02-13