ฯพณฯ เฉิน จื้อลี่ ( H.E. Madame Chen Zhili)

Dublin Core

Title

ฯพณฯ เฉิน จื้อลี่ ( H.E. Madame Chen Zhili)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

ฯพณฯ เฉิน จื้อลี่ ( H.E. Madame Chen Zhili)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2548

Date

2554-01-08