BROWSE ITEMS (33 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : สถาบันชา / Collection : / Full Text : / Year :


  จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2553

  จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง . สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2553 151 views
  สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

  จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2554

  โอกาสของชาไทยภายใต้การค้าเสรี (FTA) -- นโยบายชา ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย - -ยกระดับชาไทยด้วยมาตรฐานการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางกาตลาด -- เมี่ยง อาหารพื้นบ้านชาวล้านนา --...

  จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2554 132 views
  สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

  จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2554

  สถานภาพปัจจุบันของชาไทย -- การตลาดชี้นำการผลิตสินค้าชา --สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชาเชียงราย -- ชาไทยกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ -- รู้จักกรรมวิธีผลิตชา -- ชากับภาวะไขมันเลือดสูง --...

  จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2554 143 views
  สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

  จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554

  จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง . สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2554 137 views
  สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

  จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554

  จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2554 122 views
  สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

  จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนมกราคม - มีนาคม 2555

  จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2555 128 views
  สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

  จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2555

  จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2555 145 views
  สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

  จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555

  จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2555 138 views
  สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

  จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555

  จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2555 112 views
  สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

  จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 เดือนมกราคม - มีนาคม 2556

  จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556 108 views
  สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

  จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2556

  จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 133 views
  สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

  จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556

  จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556 152 views
  สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

  จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 3 ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556

  จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556 155 views
  สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

  จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม - มีนาคม 2557

  สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- มานะ อดทน มั่นคิด มั่นค้น ชัชวาย์ พริ้งพวงแก้ว -- การพัฒนานวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ -- ประโยชน์ของชาอู่หลง -- ชามะนาวน้ำขิง --...

  จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557 174 views
  สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

  จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2557

  การพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกชาอินทรีย์ -- โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกำหนดมาตรฐานชา ด้วยการชิม ผลิตภัณฑ์ชาเขียวและชาจีน -- เจลแต้มสิวจากสารสกัดชา และว่านค้างคาวดำ --...

  จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557 128 views
  สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

  จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557

  การทดสอบตัวอย่างชาด้วยวิธีการทดสอบชิม -- รายการตรวจคุณภาพชา เพื่อยกระดับมาตรฐานชาในเขตภาคเหนือ -- ชาดำกลิ่นสับประรด -- ดื่มชาอย่างไรให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ -- สลัดซีฟู้ดน้ำมันชา...

  จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557 154 views
  สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

  จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 4 ฉบับที่ 17 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557

  ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนชาในเชียงราย -- Asian Tea -- คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เมี่ยงที่จำหน่ายในจังหวัดเชียงราย -- ประวัติชาอัสสัมในเชียงราย --...

  จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2547 156 views
  สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

  จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 เดือนมกราคม - มีนาคม 2558

  งานประชุมวิชาการกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชาของประเทศไทย -- แนวทางการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาระดับประเทศ -- TEA Cosmetics Assam TEA Facial Cream -- การปลูกและดูแลรักษาชา -- ชาดำมีดีกว่าที่คิด --...

  จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2558 84 views
  สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

  จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558

  ชาวาวีกับการเตรียมพร้อม ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) -- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการขับเคลื่อนหมู่บ้าน ชาอินทรีย์ -- ข้อบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ "ชาเชียงราย " -- สารแบบไหนนะ...

  จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2558 86 views
  สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

  จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558

  "ชาไทย มรกต" ชาแบรนด์ไทย แห่งความภาคภูมิใจ ก้าวสู่มาตรฐานสากล -- จิบชาสัญจร ตอน "จิบชาชมวังหน้า " -- คุ้กกี้ชาเขียว -- ชาเชียวกับความสามารถต้านจุลินทรีย์ --...

  จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2558 81 views
  สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2