จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2556

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2556

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย
สถาบันชา -- การประชาสัมพันธ์

Description

ชากับการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย -- ชากับสุขภาพช่องปาก -- การพัฒนาส่งเสริมธุรกิจด้วย งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการชา -- ชาอัสสัมดอยวาวี ชาดีของคนไทย

Date

2556

Type

Text

Format

20 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล3.1.3/11

Location

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter พ.ศ. 2553 - 2556 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University