จดหมายข่าว

Items in the จดหมายข่าว Collection (280 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : จดหมายข่าว / Full Text : / Year :จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 3 ฉบับที่ 33 เดือนมิถุนายน 2550

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว -- วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ -- เรื่องจากปก วานศรมรีสอร์ท -- ประมวลภาพ พิธีมหาพุทธาภิเษกครั้งแรกในเชียงราย วันที่ 18-19 พค.50 -- ภาพ ข่าว มฟล. อธิการบดีพบผู้ปกครอง...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2550 567 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2543

มฟล.พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศหวังพัฒนานักศึกษาให้ก้าวไกล -- มฟล.จับมือเทศบาลพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเชียงราย -- เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า100 ปี --...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 379 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2543

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จแทนพระองค์ฯ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 2 พฤษภาคม 2543 --...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 392 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2543

สารจากอธิการบดี -- สืบสานปณิธานในโครงการพัฒนาดอยตุง -- การร่วมมือกับต่างประเทศ ศูนย์ภาษาจีนและวัฒนธรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใกล้เป็นจริง -- ประมวลภาพกิจกรรม -- ตุง...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 395 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 วันที่ 30 ตุลาคม 2543

บทอาศิรวาท 100 สมเด็จย่าแห่งแม่ฟ้าหลวง -- ความหมายตราสัญลักษณ์ -- พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- สมเด็จย่า-แม่ฟ้าหลวง พระผู้เป็นบุคคลสำคัญของโลก -- นายกฤษฎา...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 379 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2543 - มกราคม 2544

ปฎิทินการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2544 -- ความเป็นมาของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 373 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2544

ปณิธานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- บทความ สับประรดผลไม้เลืองชื่อของเชียงราย........ประโยชน์มากมายกว่าที่คิด โดย อ.จุฑามาศ นิวัฒน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร -- บทความ เกษตรกรรมยุคไฮเทค...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2544 383 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2544

บทบรรณาธิการ -- คำปรารภจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลออสเตรเลีย --...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2544 406 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวแม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 วันที่ 15 เมษายน 2545

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดสอนระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา 2545 หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ( MBA ) -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมมัคคุเทศน์ ( ไทย-เฉพาะพื้นที่ ) --...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 374 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวแม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2545

ฯพณฯ เอี้ยนถิงไอ้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคุณจาง กั๋วชิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการก่อสร้าง...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 373 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2545

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2545 -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดพิธี ถวายสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 353 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2545

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดโครงการ สัปดาห์ความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีน เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับข้าราชครู --...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 411 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2545

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีน เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับข้าราชการและบุคคลผู้สนใจทั่วไป -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานสัปดาห์ทานหาแม่ฟ้าหลวง --...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 399 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2545

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่นำสมัยไฮเทคและสมรรถนะเยี่ยม เพื่อการวิจัยและให้บริการชุมชน -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานสัปดาห์ทานหาแม่ฟ้าหลวง --...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 374 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2545

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลจากหน่วยงานราชการ -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานสัปดาห์ทานหาแม่ฟ้าหลวง -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 350 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ วันที่ 15 - 31 สิงหาคม 2545

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีส่งมอบอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษา --...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 380 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2545

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ Art for All ภูมิภาคเพื่อเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา -- สัมภาษณ์ ดร.ทะนง พิทยะ...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 366 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวแม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 วันที่ 1 - 15 มกราคม 2546

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลาง ระดับต้น สำหรับบุคคลทั่วไป -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการติดตั้งและประยุกต์ใช้งาน Linux...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 366 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 วันที่ 25 กันยายน 2547

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทอดพระเนตรต้นแบบพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี --...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547 440 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2547

มฟล. สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา จัดมหกรรมประกวดดนตรีพื้นบ้านยิ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์ -- เชิญร่วมเดิน -- วิ่งเพื่อการกุศล แม่ฟ้าหลวงมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547 385 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

Output Formats

omeka-json, omeka-xml