จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 เดือนมกราคม - มีนาคม 2556

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 เดือนมกราคม - มีนาคม 2556

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย
สถาบันชา -- การประชาสัมพันธ์

Description

ศูนย์กลางการจำหน่ายชา สหกรณ์การเกษตร แม่สลอง จำกัด -- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตชาของไทย -- แนะนำหัวหน้า สถาบันชา ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล -- ชากับการผ่อนคลายระบบประสาท

Date

2556

Type

Text

Format

20 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/10

Location

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter พ.ศ. 2553 - 2556 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University