จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย
สถาบันชา -- การประชาสัมพันธ์

Description

แนะนำเว็บไซต์ สถาบันชา -- ชุดทดสอบโพลิฟีนอลทั้งหมดในชา -- ชากับโรคอุจจาระร่วง -- การกำจัดเพลี้ย โดยไม่ใช้สารเคมี -- Ginger Black Tea

Date

2554

Type

Text

Format

20 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/4

Location

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter พ.ศ. 2553 - 2556 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University