จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2554

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2554

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย

Description

สถานภาพปัจจุบันของชาไทย -- การตลาดชี้นำการผลิตสินค้าชา -- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชาเชียงราย -- ชาไทยกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ -- รู้จักกรรมวิธีผลิตชา -- ชากับภาวะไขมันเลือดสูง -- Lemon & Honey Green Tea

Date

2554

Type

Text

Format

20 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/3

Location

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter พ.ศ. 2553 - 2556 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University