จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย
สถาบันชา -- การประชาสัมพันธ์

Description

การแข่งขันประกวดชาไทย 2554 -- สมาคมชาไทย -- ใบชามิ่งดี -- ชา มีผลต่อการดูดซึมธาตุเหล็กอย่างไร -- Green Tea Cupcakes

Date

2554

Type

Text

Format

20 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/5

Location

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter พ.ศ. 2553 - 2556 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University