จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนมกราคม - มีนาคม 2555

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนมกราคม - มีนาคม 2555

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย

Description

ชาเฉลิมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย -- ประเภทและชนิดของชาในญี่ปุ่น -- ชาเขียวกับฤทธิ์ต้านมะเร็ง -- การพัฒนาผลิตน้ำเมี่ยงผง -- Matcha Green Tea Latte

Date

2555

Type

Text

Format

20 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/6

Location

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter พ.ศ. 2553 - 2556 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University