จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2555

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2555

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย
สถาบันชา -- การประชาสัมพันธ์

Description

การจัดประกวดชางานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 -- เตรียมความพร้อมสู่ตลาดชาสากลด้วย GMP - Code X -- ชากับการดูแลสุขภาพหัวใจ -- ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมชาไทย

Date

2555

Type

Text

Format

20 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/7

Location

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter พ.ศ. 2553 - 2556 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University