จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 เดือนมกราคม - มีนาคม 2558

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 เดือนมกราคม - มีนาคม 2558

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย
สถาบันชา -- การประชาสัมพันธ์

Description

งานประชุมวิชาการกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชาของประเทศไทย -- แนวทางการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาระดับประเทศ -- TEA Cosmetics Assam TEA Facial Cream -- การปลูกและดูแลรักษาชา -- ชาดำมีดีกว่าที่คิด -- ซาลาเปาชาเขียว -- กิจกรรมต่างๆ

Date

2558

Type

Text

Format

18 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/18

Location

server หมวด 3.1 จดหมายข่าว 3.1.3 จดหมายข่าว สถาบันชา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University

Staff Use

Staff Note

ตั้งแต่ปี 2558 สถาบันชาเผยแพร่ในรูปแบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (จัดเก็บรูปแบบ Files)