จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย
สถาบันชา -- การประชาสัมพันธ์

Description

ชาวาวีกับการเตรียมพร้อม ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) -- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการขับเคลื่อนหมู่บ้าน ชาอินทรีย์ -- ข้อบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ "ชาเชียงราย" -- สารแบบไหนนะ ที่ให้กลิ่นหอมในชา? -- การขยายพันธุ์ชา -- สารพัดประโยชน์ของชา: ชากับความงาม ตอนที่ 1 -- กีวีกรีนทีปั่น -- กิจกรรมต่างๆ

Date

2558

Type

Text

Format

18 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/19

Location

server หมวด 3.1 จดหมายข่าว 3.1.3 จดหมายข่าวสถาบันชา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University

Staff Use

Staff Note

ตั้งแต่ปี 2558 สถาบันชาเผยแพร่ในรูปแบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (จัดเก็บรูปแบบ Files)