จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม - มีนาคม 2557

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม - มีนาคม 2557

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย
สถาบันชา -- การประชาสัมพันธ์

Description

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- มานะ อดทน มั่นคิด มั่นค้น ชัชวาย์ พริ้งพวงแก้ว -- การพัฒนานวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ -- ประโยชน์ของชาอู่หลง -- ชามะนาวน้ำขิง -- กิจกรรมต่างๆ

Date

2557

Type

Text

Format

20 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/14

Location

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter พ.ศ. 2557 กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University