จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 3 ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 3 ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย
สถาบันชา -- การประชาสัมพันธ์

Description

สมาคม ชากาแฟ จังหวัดเชียงราย -- เทศกาลท่องเที่ยวชาเชียงราย -- ชาสมุนไพรกับการควบคุมโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 -- ชากับโรคเบาหวาน -- ชาสัปประรด -- กิจกรรมต่างๆ

Date

2556

Type

Text

Format

20 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/13

Location

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter พ.ศ. 2553 - 2556 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University