จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2553

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2553

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย
สถาบันชา -- การประชาสัมพันธ์

Description

แนะนำจดหมายข่าวชา -- โอกาสทางการตลาดของชาไทย -- ชากับสุขภาพช่องปาก -- แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาเชียงราย -- พันธุ์ชาที่ปลูกในประเทศไทย

Date

2553

Type

Text

Format

7 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/1

Location

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter พ.ศ. 2553 - 2556 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University