พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2559

ปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดการจัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยมีพิธีถวายเครื่องสักการะ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในช่วงแรกเป็นพิธีถวายเครื่องสักการะ เริ่มด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณจัดพิธี จากนั้นผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สำนักวิชา และนักศึกษา ถวายพานพุ่ม ต่อด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ถวายเครื่องสักการะต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พล.อ. สำเภา ชูศรี อ่านประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ

พิธีทางศาสนา จัดขึ้น ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้เข้าร่วมในพิธี คือ พล.อ.สำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธี , อธิการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ, ท่านผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย, กรรมการสภามหาวิทยาลัย นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และตัวแทนหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย รวมทั้งตัวแทนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วม โดยพิธีทางศาสนาทางมหาวิทยาลัยได้อาราธนาพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ (นั่งอาสน์สงฆ์บนเวที) จำนวน 10 รูป ดังนี้

  1. พระเทพสิทธินายก  เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย  วัดพระสิงห์
  2. พระปัญญากรกวี  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย  วัดศรีทรายมูล
  3. พระครูวิสาลบุญสถิต  เจ้าคณะอำเภอดอยหลวง  วัดหนองอ้อ
  4. พระครูประพัฒน์ธรรมโชติ  รองเจ้าคณะอำเภอแม่จัน  วัดป่าบงหลวง
  5. พระครูศุภกิจประยุต  รองเจ้าคณะอำเภอแม่จัน  วัดสันกอง
  6. พระครูสุธีวรกิจ  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์  วัดพระสิงห์
  7. พระครูสาทรวรการ  เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย  วัดศรีทรายมูล
  8. พระครูเวฬุวันประภากร  เจ้าคณะตำบลนางแล  วัดป่ารวก
  9. พระครูปราโมทย์รัตนานุยุต  เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย  วัดพระแก้ว
  10. พระครูใบฎีกาจำรัส ขนฺติยุตฺโต  วัดพระแก้ว

หลังเสร็จพิธีการ โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา กิจกรรมมอบกล้าไม้ เนื่องในวันทานหาแม่ฟ้าหลวง ณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ว่าด้วยการ “ปลูกป่า…สร้างคน” โดยมีการมอบต้นกล้าที่เพาะพันธุ์โดยโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 2,000 ต้น ประกอบด้วยพรรณไม้ 10 ชนิด คือ อินทนิล ขี้เหล็ก เหลืองเชียงราย ราชพฤกษ์ หางนกยูงฝรั่ง ชัยพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ สักทอง จามจุรี และประดู่แดง


ลำดับพิธีการ

พิธีถวายเครื่องสักการะ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เวลา 08.30 น. นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมกัน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะเข้าสู่ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ

เวลา 08.40 น. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงาน และผู้แทนนักศึกษา ถวายเครื่องสักการะ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ) เป็นผู้ถวายเครื่องสักระลำดับสุดท้าย

เวลา 09.10 น. ประธานในพิธี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พลเอกสำเภา ชูศรี) ถวายเครื่องสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย อ่านประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ และถวายคำนับ จากนั้น มีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธีการในช่วงแรก

พิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เวลา 09.30 น. ผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมกัน ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พลเอกสำเภา ชูศรี) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เวลา 09.50 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป

เวลา 10.10 น. นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้มีเกียรติ ถวายภัตตาหารและไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทอดผ้าไตรบังสุกุล 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

กิจกรรมมอบกล้าไม้ เนื่องในวันทานหาแม่ฟ้าหลวง ณ ลานหน้าอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ลาน AV)

เวลา 11.00 น. โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา มอบกล้าต้นไม้ จำนวน 2,000 ต้น แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


เอกสารลายลักษณ์ที่สำคัญในการดำเนินงาน


ภาพกิจกรรม