พิธีเบิกปฐพี
ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง
(MFU Wellness Center)

การบริการทางการแพทย์และการบริการด้านสุขภาพ (Medical & Wellness Service) เป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในอนาคต ความต้องการบริการดังกล่าวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแนวโน้มทางด้านประชากรในประเทศที่กำลังพัฒนาสู่สังคมผู้สูงอายุที่ต้องการบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ตลอดจนความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ล้วนเป็นผลทำให้การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการบริการทางการแพทย์และการบริการด้านสุขภาพ ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีที่ตั้งติดกับประเทศต่างๆในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีศักยภาพในฐานะที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ถือเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในการลงทุนและพัฒนาการบริการทางการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในฐานนะสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในด้านองค์ความรู้และโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และเห็นถึงความสำคัญของจังหวัดเชียงรายที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว มีที่ตั้งเหมาะสมเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ดังนั้นมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารเพื่อสนับสนุนการบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร ในพื้นที่ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบนพื้นที่ 137 ไร่

อาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมระบบสาธารณูปการ (Wellness Center) เป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 9 ชั้น  มีพื้นที่รวม 20,980 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ดังนี้

 • ชั้น 1 คลินิกทั่วไป เวชระเบียน คลังยา จัดยา+จ่ายยา รับยา การเงิน ร้านค้า ห้อง MDB. ห้อง GEN. ห้อง PUMP. ห้องน้ำชาย-หญิง  พื้นที่รวม 2,790 ตารางเมตร
 • ชั้น 2 คลินิกทันตกรรม คลินิคตรวจสุขภาพ(CHECKUP CENTER) งานโภชนบำบัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ห้องจัดนิทรรศน์การ ห้องเก็บเสื้อผ้าสะอาด+ของสะอาด การเงิน ห้องน้ำชาย-หญิง พื้นที่รวม 2,050 ตารางเมตร
 • ชั้น 3 ศูนย์กิจกรรมป้องกันและบำบัด คลินิคส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ การเงิน ห้องน้ำชาย-หญิง พื้นที่รวม 2,050 ตารางเมตร
 • ชั้น 4 ศูนย์ชะลอและฟื้นฟู คลินิคพัฒนาสมองและบุคลิกภาพ การเงิน ห้องน้ำชาย-หญิง พื้นที่รวม 2,050 ตารางเมตร
 • ชั้น 5 สำนักงาน ส่วนส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพทุกระดับอายุ ห้องน้ำชาย-หญิง พื้นที่รวม 2,050 ตารางเมตร
 • ชั้น 6 ห้องกิจกรรม ห้องประชุม 80 ที่นั่ง ห้องสัมนา 30 ที่นั่ง ห้องสัมนา 20 ที่นั่ง ห้องสันทนาการ/อเนกประสงค์ ห้องพักวิทยากร ห้องควบคุม ห้องเตรียมอาหาร ห้องเก็บของ ห้องน้ำชาย-หญิง พื้นที่รวม 2,050 ตารางเมตร
 • ชั้น 7 ห้องอาหารเพื่อสุขภาพ สวนสมุนไพร ห้องน้ำชาย-หญิง พื้นที่รวม 2,100 ตารางเมตร
 • ชั้น 8 ห้องพักรวม 6 เตียง ห้องพักรวม 2 เตียง ห้องพักเดี่ยว 1 เตียง ห้องน้ำชาย-หญิงพื้นที่รวม 2,125 ตารางเมตร
 • ชั้น 9 ห้องพัก I.P. ห้องพักพิเศษ ห้องน้ำชาย-หญิง พื้นที่รวม 1,930 ตารางเมตร
 • ชั้นดาดฟ้า พื้นที่รวม 1,785 ตารางเมตร
 • ชั้นหลังคา
 • ระบบเมนไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ลิฟต์ ระบบโทรทัศน์ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบเน็ตเวิร์ค
 • ถนน ทางเท้า งานภูมิสถาปัตย์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ทำพิธีเบิกปฐพีศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Wellness Center) ขึ้นในวันอังคาร ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.  ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Wellness Center) ภายในบริเวณโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธี และมีพระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) เจ้าอาวาสวัดจองคำ จ.ลำปาง เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน 8 รูป เจริญพระพุทธมนต์ในพิธี ในการนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา จำนวนกว่า 330 ท่าน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

08.45 น.

– อธิการบดี ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมพิธีลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ สถานที่ประกอบพิธีเบิกปฐพี

09.00 น.

– รศ.ดร.วันชัยศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและกล่าวความเป็นมาของพิธีเบิกปฐพีและวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Wellness Center)

09.30 น.

– ทำพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่

– รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดธูปเทียนที่กระทงเครื่องบูชาท้าวทั้งสี่

– พ่ออาจารย์นิพนธ์ อ้ายชัย มัคนายกอ่านโองการขึ้นท้าวทั้งสี่ เป็นอันเส็จสิ้นพิธี

09.45 น.

– พ.ต.ท.หญิง บุญทิวา บุญยืน รักษาการหัวหน้าโครงการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง กล่าวรายงาน

09.50 น.

– อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– พิธีกรนำอาราธนาศีล

– ประธานสงฆ์ให้ศีล

– พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์

– อธิการจุดธูปเทียนเครื่องบวงสรวง

– โหรโดย ผอ.เรืองยศ สุทธิวิลัย อ่านโองการบวงสรวง

– อธิการบดี ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติปักธูปหางและโปรยข้าวตอกดอกไม้

– อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธานเบิกปฐพีลงจอบแรก โดยหันหน้าไปทางทิศมงคลคือ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ และตามด้วยผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติอีก 9 ท่าน

(ขณะนี้พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา พร้อมกับเจ้าหน้าที่ลั่นฆ้อง)

– อธิการบดี ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

– พระสงฆ์อนุโมทนา / ประธานกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระมหาเถร และรับของที่ระลึกเป็นวัตถุมงคลจากพระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) เจ้าอาวาสวัดจองคำ จ.ลำปาง

 


เอกสารลายลักษณ์ที่สำคัญในการดำเนินงาน

1. หนังสือเชิญร่วมพิธี

2.กำหนดการ

3.แบบตอบรับเข้าร่วมพิธี

4.บัญชีพระสงฆ์

5.คำกล่าวรายงาน

 


ภาพกิจกรรม

ภาพถ่ายโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง