พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

27 ตุลาคม 2559

17:00 - 19:00 น.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา ผู้แทนจากทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงราย รวมถึงประชาขนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น

พิธีการเริ่มจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวเทิดพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยแล้วกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป จากทั่วจังหวัดเชียงราย นำโดยพระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย สวดเจริญพระพุทธมนต์ก่อนพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล

เมื่อพิธีทางพุทธศาสนาเสร็จสิ้นแล้วจึงเป็นพิธีของแต่ละศาสนา ได้แก่ พระสงฆ์จีนนิกาย นำโดยเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย สวดพระพุทธมนต์ พิธีสวดอธิษฐานของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาธอลิก พิธีสวดอธิษฐานของศาสนาคริสต์ นิกายโปรแตสแตนท์ พิธีสวดของศาสนาอิสลาม และพิธีสวดอธิษฐานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ จากนั้นผู้แทนแม่ฟ้าหลวงเชิญผู้เข้าร่วมพิธีอธิษฐานจิตเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนจะสิ้นสุดกิจกรรม วงดนตรี MFU Band บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเทิดพระเกียรติฯ ได้แก่เพลง ความฝันอันสูงสุด แสงเทียน ในดวงใจนิรันดร์  แสงเดือน ฝัน คำหวาน OH I SAY ต้นไม้ของพ่อ สายฝน และแก้วตาขวัญใจ

อนึ่ง กำหนดการทั้งหมดมีดังนี้

เวลา 17.00 น.

– ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

เวลา 17.30 น.

– ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวเทิดพระเกียรติคุณพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

– เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป ขึ้นสู่อาสนะ (บนเวที)

– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา

– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย / กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์

– พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์

– เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง

– ประธานในพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล 10 ไตร

– พระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์

– พระสงฆ์อนุโมทนา / ประธานในพิธีกรวดน้ำ

– ประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชา

– กราบลาประธานสงฆ์

– กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าโต๊ะหมู่บูชา

– เสร็จพิธี

เวลา 18.00 น.

พิธีทางศาสนาของแต่ละศาสนา

– พระสงฆ์จีนนิกาย สวดพระพุทธมนต์

– พิธีสวดอธิษฐานของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาธอลิก

– พิธีสวดอธิษฐานของศาสนาคริสต์ นิกายโปรแตสแตนท์

– พิธีสวดของศาสนาอิสลาม

– พิธีสวดอธิษฐานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์

เวลา 18.45 น.

– ผู้มาร่วมพิธีอธิษฐานจิตเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

– วงดนตรี MFU Band บรรเลงเพลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

– เสร็จสิ้นกิจกรรม


เอกสารลายลักษณ์ที่สำคัญในการดำเนินงาน

  1. หนังสือเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) (หน่วยงานภายใน)
  2. หนังสือเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) (หน่วยงานภายนอก)
  3. กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)
  4. บัญชีพระสงฆ์ พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)
  5. คำกล่าวประกาศสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)
  6. โปสเตอร์เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)  และพิธีทำบุญตักบาตร
  7. ผังสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)

ภาพกิจกรรม

ภาพถ่ายโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ประมวลภาพพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) โดย MFU Connect


การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live โดยเพจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU